Oznámenie č. 304/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výmeru, ktorým sa mení a dopĺňa rozsah tovaru s regulovanými cenami

Čiastka 123/1997
Platnosť od 18.11.1997 do31.12.2003
Redakčná poznámka

Výmer nadobúda záväznosť 20. novembra 1997. Výmer zrušený opatrením č. 27 079/2003-77 uverejneným vo Finančnom spravodajcovi č. 20/2003.