Opatrenie č. 302/1997 Z. z.Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje Číselník ústredných štátnych orgánov, orgánov štátnej správy a niektorých ďalších verejnoprávnych inštitúcií v Slovenskej republike

(v znení č. 291/2000 Z. z.)

Čiastka 123/1997
Platnosť od 18.11.1997 do31.05.2002
Účinnosť od 01.10.2000 do31.07.2001