Oznámenie č. 301/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky a Ministerstvom dopravy a spojov Českej republiky o medzinárodnej kombinovanej doprave

Čiastka 123/1997
Platnosť od 18.11.1997
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť dňom podpisu na základe článku 7 ods. 1.