Oznámenie č. 299/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje účtovný výkaz pre neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby

Čiastka 122/1997
Platnosť od 12.11.1997 do14.03.2003
Zrušený 82/2003 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda záväznosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.