Zákon č. 281/1997 Z. z.Zákon o vojenských obvodoch a zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Čiastka 118/1997
Platnosť od 29.10.1997
Účinnosť od 05.06.2015