Vyhláška č. 272/1997 Z. z.Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk pri príležitosti 200. výročia narodenia Štefana Moyzesa

Čiastka 113/1997
Platnosť od 15.10.1997 do31.12.2008
Účinnosť od 15.10.1997 do31.12.2008
Zrušený 387/2008 Z. z.

272

VYHLÁŠKA

Národnej banky Slovenska

zo 6. októbra 1997

o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk pri príležitosti 200. výročia narodenia Štefana Moyzesa

Národná banka Slovenska podľa § 17 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska ustanovuje:


§ 1

(1) Pri príležitosti 200. výročia narodenia významnej osobnosti slovenského národa a prvého predsedu Matice slovenskej Štefana Moyzesa sa vydávajú pamätné strieborné mince v hodnote 200 Sk (ďalej len „dvestokorunák“).

(2) Dvestokorunák sa razí zo zliatiny obsahujúcej 750 dielov striebra a 250 dielov medi. Jeho hmotnosť je 20 g, priemer 34 mm a hrúbka 2,65 mm. Pri razbe dvestokorunáka je povolená horná a dolná odchýlka v priemere 0,1 mm a v hrúbke 0,15 mm. V hmotnosti je povolená horná odchýlka 0,4 g a v obsahu striebra 0,5 %.

§ 2

(1) Na líci dvestokorunáka pri spodnom okraji mince je umiestnený štátny znak Slovenskej republiky. Nad štátnym znakom je uprostred mincového poľa vyobrazený strom. Do kmeňa a koruny stromu je zakomponovaný dvojkríž. V spodnej časti koruny stromu je umiestnený letopočet razby „1997“ rozdelený kmeňom stromu. Názov štátu „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“ je v opise zľava doprava od spodného okraja mince. Pri kmeni stromu v rozdelenom riadku je text „Matica slovenská“. Vedľa štátneho znaku vpravo sú umiestnené štylizované iniciálky autora návrhu dvestokorunáka akademického sochára Patrika Kovačovského „PK“ a vľavo je značka Mincovne Kremnica, štátny podnik, „MK“ medzi dvoma razidlami.

(2) Na rube dvestokorunáka v kruhu umiestnenom uprostred mincového poľa je fragment portrétu Štefana Moyzesa (ďalej len „portrét“). Do portrétu v pravej spodnej časti zasahujú letopočty jeho narodenia „1797*“ a úmrtia „1869“, pričom prvá veľká číslica „1“ je spoločná pre obidva letopočty. Vpravo hore od portrétu je umiestnený fragment ruženca s krížom. Pod portrétom je z profilu vyobrazená otvorená kniha a pod ňou v dvoch riadkoch je označenie nominálnej hodnoty dvestokorunáka „200 Sk“. V polkruhu v opise zľava doprava je meno a priezvisko „ŠTEFAN MOYZES“.

(3) Na hrane dvestokorunáka je nápis do hĺbky „PRVÝ PREDSEDA MATICE SLOVENSKEJ“. Začiatok a koniec nápisu je oddelený lipovým lístkom.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Vladimír Masár v. r.


Obrázek 01

Obrázek 02