Nález č. 260/1997 Z. z.Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 26. augusta 1997 vo veci vyslovenia nesúladu niektorých ustanovení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky s Ústavou Slovenskej republiky a s medzinárodnými zmluvami o ľudských právach a základných slobodách

Čiastka 110/1997
Platnosť od 04.10.1997
Účinnosť od 04.10.1997