26

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 14. februára 1994 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi Slovenskou republikou a Republikou Tadžikistan o podpore a vzájomnej ochrane investícií.

Dohoda nadobudla platnosť dňom druhej notifikácie, t. j. 12. marca 1996, na základe článku 12 ods. 1.

DOHODA

medzi Slovenskou republikou a Republikou Tadžikistan
o podpore a vzájomnej ochrane investícií

Slovenská republika a Republika Tadžikistan (ďalej len „zmluvné strany“),

želajúc si zintenzívniť ekonomickú spoluprácu v prospech oboch štátov,

zamýšľajúc vytvárať a udržiavať priaznivé podmienky na investície investorov z jedného štátu na území druhého štátu

a súc si vedomí, že podpora a vzájomná ochrana investícií v súlade s touto dohodou podnecujú podnikateľské iniciatívy v tejto oblasti,

dohodli sa takto:

Článok 1

Definície

Na účely tejto dohody majú uvedené pojmy tento význam:

1. investícia – všetky majetkové hodnoty investované v spojitosti s ekonomickými činnosťami investora štátu jednej zmluvnej strany na území štátu druhej zmluvnej strany v súlade s jeho právnym poriadkom; pojem zahŕňa najmä, ale nie výlučne

a) hnuteľný a nehnuteľný majetok a s nimi súvisiace vecné práva, ako sú hypotéky, záruky, záložné práva a iné podobné práva,

b) podiely, akcie a obligácie spoločností alebo akékoľvek iné formy účasti na majetku spoločností a podnikov,

c) peňažné pohľadávky za akúkoľvek činnosť majúcu hospodársku hodnotu, súvisiacu s investíciami alebo nároky na ňu,

d) práva z oblasti duševného vlastníctva vrátane autorských práv, práva z obchodných známok, patentov, priemyselných vzorov, technických postupov, know-how, obchodných tajomstiev, obchodných mien a goodwillu, ktoré sa spájajú s investíciou,

e) práva vyplývajúce zo zákona alebo zo zmluvy, licencie alebo povolenia vydané podľa zákona vrátane koncesií na prieskum, ťažbu, kultiváciu alebo na využitie prírodných zdrojov.

Akákoľvek zmena právnej formy, v ktorej sú hodnoty investované, nemá vplyv na ich hodnotenie ako investície;

2. investor – akákoľvek fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá investuje na území štátu druhej zmluvnej strany,

a) fyzická osoba – osoba, ktorá má štátne občianstvo niektorej zo zmluvných strán v súlade s jej právnym poriadkom,

b) právnická osoba – osoba zaregistrovaná, zriadená a uznaná za právnickú osobu v súlade s právnym poriadkom štátu príslušnej zmluvnej strany;

3. výnosy – sumy plynúce z investícií, najmä, ale nie výlučne zisky, úroky, kapitálové výnosy, podiely, dividendy, licenčné a iné poplatky;

4. územie – územie Slovenskej republiky alebo územie Republiky Tadžikistan, nad ktorým aspoň jedna zo zmluvných strán vykonáva v súlade s medzinárodným právom suverénne právo na účel prieskumu a využívania prírodných zdrojov tohto územia; vo vzťahu k Republike Tadžikistan aj jej morské oblasti zahŕňajúce morské dno a časti teritoriálneho mora priliehajúce k vonkajším hraniciam uvedeného územia.

Článok 2

Podpora a ochrana investícií

1. Každá zmluvná strana bude podporovať a vytvárať priaznivé podmienky pre investorov štátu druhej zmluvnej strany, aby investovali na jej území, a také investície bude umožňovať v súlade so svojím právnym poriadkom.

2. Investície investorov štátu každej zmluvnej strany budú mať vždy zabezpečené riadne a spravodlivé zaobchádzanie a plnú ochranu a bezpečnosť na území štátu druhej zmluvnej strany.

Článok 3

Národné zaobchádzanie a doložka najvyšších výhod

1. Každá zmluvná strana poskytne na území svojho štátu investíciám a výnosom investorov štátu druhej zmluvnej strany riadne a spravodlivé zaobchádzanie, ktoré nie je menej priaznivé, než poskytuje investíciám alebo výnosom vlastných investorov alebo investíciám, alebo výnosom investorov ktoréhokoľvek tretieho štátu, ak je výhodnejšie.

2. Každá zmluvná strana poskytne na území svojho štátu investorom štátu druhej zmluvnej strany, ak ide o riadenie, udržovanie, užívanie, využívanie ich investícií alebo o nakladanie s nimi, riadne a spravodlivé zaobchádzanie, ktoré nie je menej priaznivé, než poskytuje vlastným investorom alebo investorom ktoréhokoľvek tretieho štátu, ak je výhodnejšie.

3. Ustanovenia odsekov 1 a 2 nemožno vysvetľovať tak, že zaväzujú jednu zmluvnú stranu poskytovať investorom štátu druhej zmluvnej strany také zaobchádzanie, výhody alebo výsady, aké môže jedna zmluvná strana poskytovať podľa

a) colnej únie alebo zóny voľného obchodu, alebo menovej únie, alebo podľa podobných medzinárodných dohôd vedúcich k takýmto úniám alebo k inštitúciám, alebo podľa iných foriem regionálnej spolupráce, ktorých každá zmluvná strana je alebo môže byť členom,

b) medzinárodnej dohody alebo zmluvy týkajúcej sa výlučne alebo prevažne zdanenia.

Článok 4

Náhrada strát

1. Ak investície investorov štátu jednej zmluvnej strany utrpia škodu následkom vojny, ozbrojeného konfliktu, výnimočného stavu, nepokojov, povstania, vzbury alebo iných podobných udalostí na území štátu druhej zmluvnej strany, táto zmluvná strana im poskytne zaobchádzanie, ak ide o reštitúciu, náhradu škody alebo o iné vyrovnania, nie menej priaznivé, než poskytne vlastným investorom alebo investorom tretích štátov.

2. Bez ohľadu na odsek 1 sa investorom štátu jednej zmluvnej strany, ktorí pri udalostiach uvedených v predchádzajúcom odseku utrpeli škody na území štátu druhej zmluvnej strany spočívajúce v

a) konfiškácii ich majetku ozbrojenými silami alebo úradnými orgánmi štátu druhej zmluvnej strany,

b) zničení ich majetku ozbrojenými silami alebo úradnými orgánmi štátu druhej zmluvnej strany, ktoré nebolo spôsobené bojovými akciami ani vyvolané nevyhnutnosťou situácie,

poskytne spravodlivá a primeraná náhrada za škodu utrpenú v priebehu zaberania alebo v dôsledku zničenia majetku. Výsledné platby budú bez meškania voľne prevedené vo voľne zameniteľnej mene.

Článok 5

Vyvlastnenie

1. Investície investorov štátu ktorejkoľvek zmluvnej strany nebudú znárodnené, vyvlastnené ani podrobené opatreniam s podobným účinkom ako znárodnenie alebo vyvlastnenie (ďalej len „vyvlastnenie“) na území štátu druhej zmluvnej strany s výnimkou verejného záujmu. Vyvlastnenie sa vykoná len na základe zákona, na nediskriminačnom základe a budú ho sprevádzať ustanovenia o zaplatení okamžitej, primeranej a reálnej náhrady. Taká náhrada bude zodpovedať trhovej hodnote vyvlastnenej investície bezprostredne pred vyvlastnením alebo hodnote v čase, keď sa budúce vyvlastnenie stalo verejne známe. Náhrada bude zahŕňať úroky od dátumu vyvlastnenia investície do dňa faktickej platby, ktorá sa vykoná bez meškania, bude okamžite realizovateľná a voľne sa prevedie vo voľne zameniteľnej mene.

2. Dotknutý investor má právo požiadať o neodkladné preskúmanie konkrétneho prípadu a o ohodnotenie svojej investície súdnym alebo iným nezávislým orgánom štátu zmluvnej strany v súlade s princípmi obsiahnutými v tomto článku.

3. Ustanovenie odseku 1 sa vzťahuje aj na prípady, keď jedna zmluvná strana vyvlastní aktíva spoločnosti, ktorá bola zaregistrovaná alebo zriadená v súlade s platným právnym poriadkom na jej území a v ktorej investori štátu druhej zmluvnej strany vlastnia podiely.

Článok 6

Prevody

1. Každá zmluvná strana zaručí prevod platieb spojených s investíciami a výnosmi. Prevody sa vykonajú vo voľne zameniteľnej mene bez obmedzení a zbytočného meškania. Také prevody zahŕňajú najmä, ale nie výlučne

a) kapitál a dodatočné sumy na udržanie alebo na zväčšenie investície,

b) zisky, úroky, dividendy a iné bežné príjmy,

c) sumy na splatenie pôžičiek,

d) licenčné alebo iné poplatky,

e) výťažky z predaja alebo z likvidácie investície,

f) príjmy fyzických osôb podľa právneho poriadku zmluvnej strany, kde boli investície vykonané.

2. Prevody platieb, s ktorými sa uvažuje podľa tohto článku, sa uskutočnia vo voľne zameniteľnej mene podľa oficiálneho kurzu platného v čase prevodu a v súlade s pravidlami menovej politiky zmluvnej strany, na ktorej území sa uskutočnila investícia, ak sa konkrétni partneri nedohodnú inak.

Článok 7

Postúpenie práv

1. Ak jedna zo zmluvných strán alebo ňou splnomocnená agentúra poskytne platbu vlastnému investorovi ako záruku za investíciu na území štátu druhej zmluvnej strany, druhá zmluvná strana uzná

a) postúpenie každého práva alebo nároku investora na túto zmluvnú stranu alebo ňou splnomocnenú agentúru bez ohľadu, či sa postúpenie uskutočnilo podľa zákona alebo na základe právneho rokovania v tejto krajine,

b) skutočnosť, že zmluvná strana alebo ňou splnomocnená agentúra je z titulu postúpenia práv oprávnená uplatňovať práva a vznášať nároky tohto investora a prevziať záväzky týkajúce sa investícií.

2. Postúpené práva alebo nároky neprevýšia pôvodné práva ani nároky investora.

Článok 8

Riešenie sporov týkajúcich sa investícií medzi zmluvnou stranou a investorom štátu druhej zmluvnej strany

1. Akékoľvek spory, ktoré môžu vzniknúť medzi zmluvnou stranou a investorom štátu druhej zmluvnej strany v súvislosti s investíciou na území štátu druhej zmluvnej strany, sa budú riešiť rokovaním medzi stranami v spore.

2. Ak sa spor medzi investorom štátu jednej zmluvnej strany a druhou zmluvnou stranou nemôže vyriešiť do šiestich mesiacov, investor je oprávnený predložiť spor buď

a) Medzinárodnému stredisku pre riešenie sporov týkajúcich sa investícií (ICSID) s prihliadnutím na aplikovateľné ustanovenia Dohovoru o riešení sporov týkajúcich sa investícií medzi štátmi a príslušníkmi iných štátov otvoreného na podpis vo Washingtone, D. C., 18. marca 1965, ak sa obe zmluvné strany stanú členmi tohto dohovoru, alebo

b) rozhodcovi, alebo Medzinárodnému rozhodcovskému súdu zriadenému ad hoc podľa rozhodcovských pravidiel Komisie Organizácie Spojených národov pre medzinárodné obchodné právo (UNCITRAL).

Strany v spore sa môžu písomne dohodnúť na úpravách týchto pravidiel. Rozhodcovský nález bude konečný a záväzný pre obe strany v spore.

Článok 9

Riešenie sporov medzi zmluvnými stranami

1. Spory medzi zmluvnými stranami týkajúce sa výkladu a použitia tejto dohody sa podľa možností budú riešiť konzultáciami a rokovaniami.

2. Ak sa spor nebude dať vyriešiť v lehote šiestich mesiacov, na žiadosť ktorejkoľvek zmluvnej strany sa predloží rozhodcovskému súdu v súlade s ustanoveniami tohto článku.

3. Rozhodcovský súd sa pre každý jednotlivý prípad ustanoví takto: do dvoch mesiacov od prijatia žiadosti o rozhodcovské konanie každá zmluvná strana vymenuje jedného rozhodcu rozhodcovského súdu. Títo dvaja rozhodcovia vyberú občana tretieho štátu, ktorý bude vymenovaný so súhlasom oboch zmluvných strán za predsedu rozhodcovského súdu (ďalej len „predseda“). Predseda bude vymenovaný do troch mesiacov odo dňa vymenovania ďalších dvoch rozhodcov.

4. Ak sa potrebné vymenovanie nevykoná v lehotách uvedených v odseku 3, možno požiadať predsedu Medzinárodného súdneho dvora, aby vykonal vymenovanie. Ak je predseda občanom štátu niektorej zmluvnej strany alebo z iného dôvodu nemôže vykonať toto poverenie, o vymenovanie sa požiada podpredseda Medzinárodného súdneho dvora. Ak je podpredseda občanom štátu niektorej zmluvnej strany alebo ak z iného dôvodu nemôže vykonať toto poverenie, o vymenovanie sa požiada najstarší člen Medzinárodného súdneho dvora, ktorý nie je občanom štátu žiadnej zmluvnej strany.

5. Rozhodcovský súd prijíma svoje rozhodnutia väčšinou hlasov. Také rozhodnutia sú záväzné. Každá zmluvná strana uhradí len výdavky svojho rozhodcu a výdavky na svoju účasť v rozhodcovskom konaní, výdavky predsedu a ostatné náklady budú zmluvné strany hradiť rovnakým dielom. Rozhodcovský súd si určí vlastné pravidlá rokovania.

Článok 10

Použitie iných predpisov a osobitné záväzky

1. V prípade, že sa niektorá otázka týkajúca sa tejto dohody rieši súčasne touto a inou medzinárodnou dohodou, ktorou sú obe zmluvné strany viazané, nič v tejto dohode nebráni, aby ktorákoľvek zmluvná strana alebo ktorýkoľvek jej investor vlastniaci investície na území štátu druhej zmluvnej strany nevyužil ktorýkoľvek predpis, ktorý je pre neho priaznivejší.

2. Ak zaobchádzanie poskytnuté jednou zmluvnou stranou investorom štátu druhej zmluvnej strany v súlade s právnym poriadkom alebo s inými osobitnými zmluvnými ustanoveniami je priaznivejšie ako zaobchádzanie udelené touto dohodou, použije sa toto priaznivejšie zaobchádzanie.

Článok 11

Uplatnenie dohody

Ustanovenia tejto dohody sa týkajú investícií uskutočnených investormi štátu jednej zmluvnej strany na území štátu druhej zmluvnej strany pred nadobudnutím platnosti tejto dohody aj po nadobudnutí jej platnosti.

Článok 12

Nadobudnutie planosti dohody, jej trvanie a skončenie

1. Každá zmluvná strana oznámi druhej zmluvnej strane splnenie ústavných podmienok na nadobudnutie platnosti tejto dohody. Táto dohoda nadobudne platnosť dňom druhej notifikácie.

2. Táto dohoda zostane v platnosti počas desiatich rokov a zostane v platnosti aj po tomto období, ak rok pred uplynutím začiatočného alebo ďalšieho obdobia jedna zmluvná strana písomne neoznámi druhej zmluvnej strane svoj úmysel skončiť platnosť dohody.

3. Ustanovenia tejto dohody týkajúce sa investícií uskutočnených pred skončením platnosti tejto dohody zostanú v platnosti počas desiatich rokov odo dňa jej skončenia.

Na dôkaz toho podpísaní, riadne splnomocnení podpísali túto dohodu.

Dané v Bratislave 14. februára 1994 v dvoch vyhotoveniach, každé v slovenskom, tadžickom a ruskom jazyku, pričom všetky znenia majú rovnakú platnosť. V prípade odlišnosti vo výklade pojmov sa za rozhodujúce považuje ruské znenie.

Za Slovenskú republiku:

Július Tóth v. r.

Za Republiku Tadžikistan:

Izatullo Chajojevič Chajojev v. r.