Oznámenie č. 245/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Protokolu o pokračovaní „Akcie Slovensko – Rakúsko, spolupráca vo vede a vzdelávaní“

Čiastka 104/1997
Platnosť od 18.09.1997
Redakčná poznámka

V súlade s článkom 7 ods. 1 protokol nadobudol platnosť výmenou nót, t. j. 1. júla 1997.