Oznámenie č. 241/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a dodatkov

Čiastka 103/1997
Platnosť od 06.09.1997
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

241

OZNÁMENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vydalo podľa § 7 ods. 1 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 54/1996 Z. z.

výnos z 25. augusta 1997 č. 1872/97-III/11 o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a dodatkov.

Vo výnose sa ustanovuje, že Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 1995–1997 uzavretá 3. februára 1995 medzi Odborovým zväzom pracovníkov baní, geológie a naftového priemyslu Slovenskej republiky a Zväzom hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie Slovenskej republiky a jej Dodatok č. 2 z 28. februára 1996, Dodatok č. 3 zo 4. marca 1996 a Dodatok č. 4 z 29. apríla 1997 sú záväzné aj pre zamestnávateľov uvedených v prílohe tohto výnosu.

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Úplné znenie výnosu a zoznam zamestnávateľov, na ktorých sa vzťahuje, sa uverejnia v časopise Práca a sociálna politika č. 10/1997.

Do výnosu možno nazrieť na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, v Odborovom zväze pracovníkov baní, geológie a naftového priemyslu Slovenskej republiky a vo Zväze hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie Slovenskej republiky.