Oznámenie č. 24/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výmeru, ktorým sa určujú maximálne ceny nových výrobkov v zdravotníctve – 11. dodatok k výmeru Ministerstva financií Slovenskej republiky č. Z–1/1996

Čiastka 9/1997
Platnosť od 30.01.1997
Redakčná poznámka

Výmer nadobúda záväznosť 1. februára 1997.