Oznámenie č. 234/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o odovzdávaní a prijímaní osôb na spoločnej štátnej hranici

Čiastka 103/1997
Platnosť od 06.09.1997 do31.12.2003
Zrušený 587/2003 Z. z.
Redakčná poznámka

V súlade s článkom 8 ods. 1 dohoda nadobudla platnosť uplynutím tridsiatich dní odo dňa doručenia neskoršej nóty, t. j. 27. júla 1997.