Vyhláška č. 231/1997 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky č. 172/1975 Zb. o ochrane a o čase, spôsobe a podmienkach lovu niektorých druhov zveri

Čiastka 102/1997
Platnosť od 28.08.1997 do31.08.2009
Účinnosť od 01.09.1997 do31.08.2009
Zrušený 344/2009 Z. z.

OBSAH

231

VYHLÁŠKA

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

zo 4. júla 1997,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky č. 172/1975 Zb. o ochrane a o čase, spôsobe a podmienkach lovu niektorých druhov zveri

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 26 a § 30 ods. 2 zákona č. 23/1962 Zb. o poľovníctve ustanovuje:


Čl. I

1. V § 2 ods. 2 znie:

(2) Ak pripadne prvý alebo posledný deň zákazu lovu na sobotu alebo na deň pracovného pokoja1a), možno loviť aj v tento deň.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a) znie:

1a) § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov.“.

2. V § 3 sa vypúšťa odsek 3. Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 3 a 4.

3. V § 3 ods. 5 sa slová „krajským strediskom štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody“ nahrádzajú slovami „na základe vyjadrenia orgánu ochrany prírody a krajiny.1b)“

Poznámka pod čiarou k odkazu 1b) znie:

1b) § 9 ods. 1 písm. i) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.“.

4. V § 4 ods. 6 písm. a) sa na konci vkladajú slová „helikoptér, lietadiel alebo z iných lietajúcich prostriedkov.“.

5. V § 4 ods. 6 písm. b) sa za slová „v hniezdach“ vkladajú slová „na zemi a na vode okrem poranenej zveri“.

6. V § 4 sa ods. 6 dopĺňa písmenami j) a k), ktoré znejú:

j) strieľať okrem kačíc, husí a lysky čiernej na zver z člnov alebo z iných plavidiel,

k) loviť zver lukmi a kušami.“.

7. V § 5 ods. 5 sa za slová „po západe slnka“ vkladajú slová „v sobotu alebo“.

8. V § 7 ods. 2 sa v prvej vete slová „v nich“ nahrádzajú slovami „v zbrojnom preukaze“.

9. § 9 sa vypúšťa.

10. § 11 vrátane nadpisu znie:

㤠11

Odstrel raticovej zveri

(1) Úžitkovú raticovú zver, ktorá nie je žiaduca na ďalší chov, možno loviť iba na povolenku na poľovačku, v ktorej sa, ak ide o samčiu zver, uvedie aj veková trieda a čas odstrelu zveri.

(2) Za chovné jelene sa považujú

a) dvojročné jelene s prvým parožím s dĺžkou najmenej 30 cm alebo s tupo zakončenými ihlicami s dĺžkou najmenej 25 cm,

b) trojročné jelene najmenej s parožím pravidelného šestoráka, s dĺžkou najmenej 50 cm a s priemernou dĺžkou stredných vetiev parožia najmenej 15 cm,

c) štvorročné jelene s parožím najmenej vidlicového pravidelného osmoráka, s dĺžkou najmenej 60 cm a s priemernou dĺžkou stredných vetiev parožia najmenej 20 cm,

d) päťročné a šesťročné jelene s parožím s dĺžkou najmenej 75 cm, najmenej s jednostrannou korunou s priemernou dĺžkou vetiev v korune najmenej 10 cm vrátane vlčej vetvy a so súčtom vetiev v paroží najmenej 9 vetiev a s priemernou dĺžkou stredných vetiev parožia najmenej 25 cm,

e) sedemročné a osemročné jelene s parožím s dĺžkou najmenej 85 cm, obojstranne korunové s priemernou dĺžkou vetiev v korune parožia najmenej 13 cm vrátane vlčej vetvy, so súčtom vetiev v paroží najmenej 11 vetiev a s priemernou dĺžkou stredných vetiev parožia najmenej 30 cm,

f) deväťročné až jedenásťročné jelene s parožím s dĺžkou najmenej 100 cm, obojstranne korunové s priemernou dĺžkou vetiev v korune parožia najmenej 15 cm vrátane vlčej vetvy, so súčtom vetiev v paroží najmenej 12 vetiev a s priemernou dĺžkou stredných vetiev parožia najmenej 35 cm.

(3) Za chovné srnce sa považujú

a) jednoročné srnce s parožkami ihličiaka alebo členitejšími, s dĺžkou najmenej 10 cm a tupo zakončenými,

b) dvojročné srnce s parožkami najmenej pravidelného šestoráka, s dĺžkou najmenej 15 cm a s vetvami dlhými najmenej 3 cm,

c) trojročné až päťročné srnce s parožkami najmenej pravidelného šestoráka, s dĺžkou najmenej 20 cm a s vetvami dlhými najmenej 5 cm.

(4) Za chovné daniele sa považujú

a) dvojročné daniele s parožím najmenej ihličiaka, s dĺžkou najmenej 14 cm, s výrazným zhrubnutím nad púčnicou,

b) trojročné daniele s parožím s dĺžkou najmenej 40 cm, s vareškami s rozmermi najmenej 15,5 cm x 7 cm a s očnicami s priemernou dĺžkou najmenej 8,5 cm,

c) štvorročné daniele s parožím s dĺžkou najmenej 50 cm, s lopatkami s rozmermi najmenej 22 cm x 10 cm a s očnicami s priemernou dĺžkou najmenej 10,5 cm,

d) päťročné a šesťročné daniele s parožím s dĺžkou najmenej 60 cm, s nerozoklanými a husto čipkovanými lopatami s rozmermi najmenej 30 cm x 15 cm a s očnicami s priemernou dĺžkou najmenej 14 cm,

e) sedemročné daniele s parožím s dĺžkou najmenej 65 cm, s nerozoklanými a husto čipkovanými lopatami s rozmermi najmenej 36 cm x 15,5 cm a s očnicami s priemernou dĺžkou najmenej 15,5 cm.

(5) Za chovné muflóny sa považujú

a) dvojročné muflóny s nevrastavými rohami s dĺžkou najmenej 50 cm, s obvodom na začiatku rohov najmenej 22 cm a s dĺžkou rozpätia rohov najmenej 42 cm,

b) trojročné muflóny s nevrastavými rohami s dĺžkou najmenej 70 cm, s obvodom na začiatku rohov najmenej 23 cm a s dĺžkou rozpätia rohov najmenej 48 cm,

c) štvorročné muflóny s nevrastavými rohami s dĺžkou najmenej 82 cm, s obvodom na začiatku rohov najmenej 24 cm a s dĺžkou rozpätia rohov najmenej 50 cm,

d) päťročné muflóny s nevrastavými rohami s dĺžkou najmenej 88 cm, s obvodom na začiatku rohov najmenej 24 cm a s dĺžkou rozpätia rohov najmenej 50 cm,

e) šesťročné muflóny s nevrastavými rohami s dĺžkou najmenej 91 cm, s obvodom na začiatku rohov najmenej 24 cm a s dĺžkou rozpätia rohov najmenej 50 cm.“.

11. V § 13 ods. 1 sa slová „Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky na odporúčanie Slovenského poľovníckeho zväzu“ nahrádzajú slovami „na odporúčanie Slovenského poľovníckeho zväzu a orgánu ochrany prírody a krajiny.4)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4) znie:

4) § 7 písm. f) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 1997.


Peter Baco v. r.