Oznámenie č. 220/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Chorvátskou republikou o zamedzení dvojakého zdanenia v odbore daní z príjmov a z majetku

Čiastka 97/1997
Platnosť od 13.08.1997
Redakčná poznámka

Zmluva nadobudla platnosť 14. novembra 1996 na základe článku 28.

Pôvodný predpis

13.08.1997