214

ZÁKON

z 2. júla 1997

o ochranných opatreniach pri dovoze

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1

Predmet zákona

Tento zákon ustanovuje podmienky, za ktorých možno uplatniť ochranné opatrenia pri dovoze tovaru, ktorý sa dováža v takých zvýšených množstvách a za takých podmienok, že to spôsobuje alebo hrozí spôsobiť vážnu ujmu domácemu výrobnému odvetviu, ktoré vyrába rovnaký alebo podobný tovar.

§ 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto zákona sa rozumie

a) dovážaným tovarom tovar podľa osobitného zákona1) dovezený zo zahraničia,

b) rovnakým alebo podobným tovarom tovar vyrobený v tuzemsku, ktorý je vo všetkých znakoch rovnaký alebo porovnateľný s tovarom dovážaným z krajiny vývozu, alebo tovar vyrobený v tuzemsku, ktorý má podobné znaky, zloženie a vlastnosti ako tovar dovážaný z krajiny vývozu a ktorý môže byť zameniteľný za dovážaný tovar,

c) tuzemským tovarom rovnaký alebo podobný tovar vyrobený v tuzemsku z tuzemských surovín a súčastí alebo tovar vyrobený v tuzemsku sčasti alebo úplne z dovezených zahraničných surovín a súčastí,

d) domácim výrobným odvetvím z hľadiska zisťovania vážnej ujmy alebo jej hrozby všetci tuzemskí výrobcovia rovnakého alebo podobného tovaru alebo tuzemskí výrobcovia, ktorých výroba rovnakého alebo podobného tovaru predstavuje väčšiu časť celkovej tuzemskej výroby tohto tovaru,

e) vývozcom fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá tovar vyváža z krajiny vývozu tovaru do Slovenskej republiky,

f) dovozcom fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je deklarantom dovážaného tovaru do Slovenskej republiky,

g) vážnou ujmou závažné poškodenie domáceho výrobného odvetvia alebo výrazné zhoršenie postavenia domáceho výrobného odvetvia na trhu spôsobené dovozom zvýšeného množstva dovážaného tovaru,

h) hrozbou vážnej ujmy stav, keď možno dôvodne, jednoznačne a jasne predpokladať závažné poškodenie domáceho výrobného odvetvia alebo zhoršenie jeho postavenia na trhu,

i) krajinou vývozu tovaru krajina pôvodu tovaru;2) ak krajina, ktorá tovar vyváža, nie je totožná s krajinou pôvodu tovaru, krajinou vývozu tovaru sa rozumie krajina, z ktorej sa tovar vyváža do Slovenskej republiky.

§ 3

Ochranné opatrenia

Na ochranu domáceho výrobného odvetvia pred dovozom zvýšeného množstva dovážaného tovaru, ktorý mu spôsobuje alebo hrozí spôsobiť vážnu ujmu, môže Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) rozhodnúť na základe ním vykonaného šetrenia o uplatnení

a) dočasného ochranného opatrenia určením zvýšeného dovozného cla (§ 16) alebo

b) ochranného opatrenia určením zvýšeného dovozného cla alebo určením povoleného ročného množstva dovážaného tovaru (§ 17).

DRUHÁ ČASŤ

KONANIE O OCHRANNÝCH OPATRENIACH

§ 4

Návrh na uplatnenie ochranného opatrenia

(1) Návrh na uplatnenie ochranného opatrenia (ďalej len „návrh“) môže podať výrobca rovnakého alebo podobného tovaru alebo iná dotknutá právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá podniká na území Slovenskej republiky (ďalej len „navrhovateľ“).

(2) Návrh sa podáva písomne ministerstvu.

(3) Návrh obsahuje

a) označenie navrhovateľa; u fyzickej osoby meno, priezvisko, rodné číslo, obchodné meno, predmet a miesto podnikania, identifikačné číslo organizácie, ak bolo pridelené, a trvalý pobyt; u právnickej osoby obchodné meno, sídlo, predmet a miesto podnikania, identifikačné číslo organizácie a údaje o štatutárnom orgáne,

b) podrobný popis tuzemského tovaru: technické údaje, označenie, vlastnosti a použitie vrátane označenia podľa kombinovanej nomenklatúry Colného sadzobníka3) (ďalej len „nomenklatúra“),

c) podrobný popis dovážaného tovaru: technické údaje, označenie, vlastnosti a použitie vrátane jeho označenia v nomenklatúre,

d) krajinu vývozu tovaru,2)

e) preukázanie skutočnosti, že domáci tovar je rovnaký alebo podobný s dovážaným tovarom,

f) označenie zahraničného výrobcu a vývozcu dovážaného tovaru (obchodné meno, sídlo alebo trvalý pobyt, predmet podnikania a štatutárny orgán),

g) označenie dovozcu dovážaného tovaru: u fyzickej osoby meno a priezvisko, obchodné meno, rodné číslo, identifikačné číslo organizácie, ak bolo pridelené, predmet podnikania a trvalý pobyt; u právnickej osoby obchodné meno, predmet podnikania, identifikačné číslo organizácie, sídlo a označenie štatutárneho orgánu,

h) množstvo a colná hodnota dovezeného tovaru podľa colnej štatistiky za posledné tri roky predchádzajúce dňu podania návrhu a predpokladané ročné množstvo dovozu tovaru v roku, v ktorom sa vykonáva šetrenie,

i) množstvo a hodnota tuzemského tovaru vyrobeného za posledné tri roky predchádzajúce dňu podania návrhu a predpokladané ročné množstvo jeho výroby v roku, v ktorom sa vykonáva šetrenie,

j) rozsah vážnej ujmy spôsobenej alebo hrozby vážnej ujmy, ktorá môže byť spôsobená dovozom zvýšeného množstva dovážaného tovaru domácemu výrobnému odvetviu,

k) preukázanie skutočnosti, že zvýšeným množstvom dovážaného tovaru bola spôsobená alebo hrozí vážna ujma domácemu výrobnému odvetviu (zníženie odbytu, zisku, zamestnanosti, produktivity, využitia výrobnej kapacity, zhoršenie postavenia na trhu, vplyv na ceny a pod.),

l) zoznam navrhovateľovi známych výrobcov v Slovenskej republike, ktorí vyrábajú rovnaký alebo podobný tovar,

m) odôvodnenie návrhu.

(4) Ak navrhovateľ žiada rozhodnúť o uplatnení dočasného ochranného opatrenia, musí túto požiadavku uviesť v návrhu; v takomto prípade návrh okrem náležitostí uvedených v odseku 3 musí obsahovať aj skutočnosti preukazujúce nevyhnutnosť uplatnenia dočasného ochranného opatrenia, najmä to, že oneskorené uplatnenie ochranného opatrenia môže spôsobiť nenapraviteľnú alebo len ťažko napraviteľnú vážnu ujmu domácemu výrobnému odvetviu.

(5) Prílohou návrhu je najmä

a) doklad o podpore návrhu od tých výrobcov tuzemského tovaru, ktorí predstavujú väčšiu časť výroby domáceho výrobného odvetvia,

b) doklad o spôsobenej vážnej ujme alebo hrozbe vážnej ujmy domácemu výrobnému odvetviu dovozom zvýšeného množstva dovážaného tovaru.

(6) Ministerstvo môže požadovať od navrhovateľa, aby predložil ďalšie podklady potrebné na začatie konania o ochranných opatreniach.

(7) Ak návrh nemá náležitosti podľa odsekov 3 až 5 alebo ak navrhovateľ nepredložil požadované podklady podľa odseku 6, ministerstvo vyzve navrhovateľa, aby v lehote do l5 dní odstránil nedostatky návrhu.

§ 5

Preskúmanie návrhu

Ministerstvo po doručení návrhu

a) preskúma, či návrh obsahuje všetky náležitosti podľa § 4 ods. 3 až 6,

b) vyžiada si písomné stanovisko k návrhu na uplatnenie ochranného opatrenia od Protimonopolného úradu Slovenskej republiky a ústredného orgánu štátnej správy Slovenskej republiky, do ktorého pôsobnosti patrí domáce výrobné odvetvie, ktorému bola spôsobená alebo hrozí vážna ujma dovozom zvýšeného množstva dovážaného tovaru, a zároveň určí lehotu na vyjadrenie stanoviska, ktorá nesmie byť dlhšia ako 30 dní od doručenia vyžiadania.

§ 6

Odloženie návrhu

(1) Ministerstvo návrh odloží, ak zistí,

a) že návrh neobsahuje všetky náležitosti (§ 4 ods. 3 až 6) a navrhovateľ neodstránil nedostatky návrhu ani po písomnej výzve a v lehote určenej ministerstvom ( § 4 ods. 7), alebo

b) na základe doručených písomných stanovísk príslušných orgánov [§ 5 písm. b)], že nie sú splnené podmienky na uplatnenie ochranného opatrenia.

(2) Rozhodnutie o odložení návrhu sa nevydáva. Ministerstvo o tom písomne vyrozumie navrhovateľa.

§ 7

Začatie konania

(1) Ministerstvo začne konanie o ochranných opatreniach (ďalej len „konanie“) vtedy, ak na základe preskúmania návrhu má dostatočné poznatky o opodstatnenosti návrhu na uplatnenie ochranných opatrení. Konanie sa začína dňom uverejnenia oznámenia o začatí konania v Obchodnom vestníku. Uverejnenie oznámenia v Obchodnom vestníku zabezpečuje ministerstvo. Ministerstvo oznámenie o začatí konania zároveň zašle Svetovej obchodnej organizácii, účastníkom konania a príslušným orgánom v krajine vývozu tovaru.

(2) Oznámenie o začatí konania obsahuje najmä

a) označenie navrhovateľa,

b) označenie dovážaného tovaru, ktorý je predmetom konania, podľa nomenklatúry a jeho popis, charakteristické znaky a účel použitia,

c) dôkaz predložený navrhovateľom o vážnej ujme alebo bezprostrednej hrozbe vážnej ujmy domácemu výrobnému odvetviu spôsobenej zvýšeným množstvom dovážaného tovaru do Slovenskej republiky,

d) lehotu, v ktorej sa môžu výrobcovia rovnakého alebo podobného tovaru v Slovenskej republike, vývozcovia a dovozcovia dovážaného tovaru, štátne orgány a iné fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré preukážu právny záujem na výsledku konania, písomne vyjadriť alebo poskytnúť informácie, ktoré majú byť zohľadnené v konaní. Lehota nesmie byť kratšia ako 30 dní a plynie odo dňa začatia konania.

§ 8

Účastníci konania

Účastníkmi konania sú:

a) navrhovateľ,

b) vývozca dovážaného tovaru z krajiny vývozu,

c) dovozca dovážaného tovaru,

d) tuzemskí výrobcovia rovnakého alebo podobného tovaru, ktorí návrh podporili alebo sa k návrhu vyjadrili, alebo ich zástupca, združenie týchto výrobcov, alebo verejnoprávna inštitúcia zastupujúca záujmy týchto výrobcov,

e) zástupca príslušného orgánu krajiny vývozu dovážaného tovaru.

§ 9

Zisťovanie skutočností potrebných na vydanie rozhodnutia

(1) Ministerstvo v konaní zisťuje najmä

a) vývoj rastu dovozu dovážaného tovaru, relatívne alebo absolútne vo vzťahu k výrobe rovnakého alebo podobného tovaru vyrábaného domácim výrobným odvetvím v množstevných a hodnotových ukazovateľoch za posledné tri roky predchádzajúce dňu podania návrhu,

b) podmienky, za ktorých sa dovoz zvýšeného množstva dovážaného tovaru uskutočňuje (ceny, kvalita, podmienky predaja, podiel dovážaného tovaru na domácom trhu a zmeny v predaji tuzemského tovaru – ceny, množstvo, kvalita, predajnosť tuzemského tovaru, rast nepredajných zásob a pod.),

c) závažné skutočnosti objektívnej a merateľnej povahy pôsobiace na vzniknutú situáciu v domácom výrobnom odvetví, ktoré spôsobili alebo môžu spôsobiť vážnu ujmu domácemu výrobnému odvetviu v dôsledku dovozu zvýšeného množstva dovážaného tovaru,

d) vplyv dovozu zvýšeného množstva dovážaného tovaru na ekonomické ukazovatele domáceho výrobného odvetvia za sledované obdobie, najmä na ceny, zisk, resp. stratu, produktivitu, využitie výrobných kapacít, nepredajné zásoby, návratnosť investícií, zamestnanosť, tok peňazí, schopnosť získať kapitál alebo investície, podiel dovážaného tovaru a tuzemského tovaru na trhu,

e) vývoznú schopnosť krajiny vývozu tovaru v čase podania návrhu a predpoklad ďalšieho rastu dovozu tovaru,

f) rozsah poškodenia domáceho výrobného odvetvia alebo jeho predpokladaného poškodenia a príčinné súvislosti medzi dovozom zvýšeného množstva dovážaného tovaru a spôsobenou vážnou ujmou alebo hrozbou vážnej ujmy, pričom činitele, ktoré nie sú v príčinnej súvislosti so spôsobenou vážnou ujmou alebo jej hrozbou, sa do poškodenia domáceho výrobného odvetvia nezapočítavajú.

(2) Ak navrhovateľ žiada rozhodnúť o uplatnení dočasného ochranného opatrenia, ministerstvo okrem skutočností uvedených v odseku l zisťuje aj to, či nárast dovozu zvýšeného množstva dovážaného tovaru sa uskutočňuje za takých podmienok, že oneskoreným vydaním rozhodnutia o uplatnení ochranných opatrení môže byť spôsobená nenapraviteľná alebo len ťažko napraviteľná ujma domácemu výrobnému odvetviu.

§ 10

Dokazovanie

(1) V priebehu konania ministerstvo umožní účastníkom konania predkladať informácie a dôkazy, ktoré sú dôležité na objasnenie skutkového stavu veci. Ministerstvo o ústne poskytnutej informácii vyhotoví úradný záznam.

(2) Osoby uvedené v odseku 1 sú povinné ministerstvu poskytnúť informácie a dôkazy v lehote do 30 dní odo dňa doručenia vyžiadania ministerstva. V odôvodnených prípadoch môže ministerstvo na základe žiadosti účastníka konania túto lehotu primerane predĺžiť.

(3) Na posúdenie, či sa uskutočnil dovoz zvýšeného množstva dovážaného tovaru, v ktorého dôsledku bola spôsobená alebo hrozí vážna ujma domácemu výrobnému odvetviu, sú ministerstvá a iné orgány štátnej správy povinné na základe vyžiadania ministerstva poskytnúť potrebné informácie a dôkazy, ktoré môžu mať význam pre konanie a rozhodnutie.

(4) Ministerstvo môže vyžiadať informácie a dôkazy aj od dotknutých osôb iných štátov, ak o tom informuje príslušný orgán dotknutého štátu a ak tento v lehote určenej ministerstvom nepodá proti jeho vyžiadaniu námietky.

§ 11

Poskytovanie informácií účastníkom konania

Ministerstvo v priebehu konania umožní účastníkom konania oboznámiť sa so všetkými informáciami a dôkazmi, ktoré sú dôležité pre rozhodnutie. Ku všetkým dôkazom a informáciám sa môžu účastníci konania vyjadriť písomne v lehote, ktorú určí ministerstvo. Lehota na vyjadrenie nesmie byť kratšia ako l5 dní a dlhšia ako 30 dní.

§ 12

Ochrana dôverných informácií

(1) Na účely tohto zákona dôvernou informáciou sa rozumie informácia, ktorej zverejnenie by znamenalo významnú výhodu pre iné osoby alebo ktorá by mala nepriaznivý vplyv na osobu, ktorá túto informáciu poskytla.

(2) Dôvernú informáciu poskytnutú na účely konania nie je možné zverejniť bez súhlasu toho, kto ju poskytol. Ten, kto ju poskytol, je však povinný predložiť nedôverné zhrnutie tejto informácie alebo uviesť dôvody, prečo zhrnutie neposkytne. Ak ministerstvo dospeje k záveru, že požiadavka na zachovanie dôvernosti nie je oprávnená a ten, kto túto informáciu poskytol, nie je ochotný súhlasiť s jej zverejnením alebo so zverejnením jej nedôverného zhrnutia, ministerstvo nemusí vziať do úvahy túto informáciu pri posudzovaní veci.

(3) Poskytnutá dôverná informácia sa môže použiť len na účely, na ktoré bola vyžiadaná.

(4) Osoby, ktoré prichádzajú v priebehu konania do styku s dôvernými informáciami, sú povinné zachovať o nich mlčanlivosť a dbať o ich náležité utajenie.

§ 13

Ústne prerokovanie veci

(1) Ministerstvo nariadi ústne prerokovanie veci, ak o to požiada účastník konania. Ministerstvo v rámci ústneho konania umožní jeho účastníkom vzájomne konfrontovať ich protichodné stanoviská.

(2) Oznámenie o termíne ústneho prerokovania veci ministerstvo uverejní aj v Obchodnom vestníku.

(3) Ministerstvo pri ústnom prerokúvaní prihliada len na informácie a dôkazy podané písomnou formou a v určenej lehote.

§ 14

Zastavenie konania

(1) Ministerstvo zastaví konanie, ak zistí, že nie sú splnené podmienky na uplatnenie ochranných opatrení podľa tohto zákona.

(2) Rozhodnutie o zastavení konania doručí ministerstvo účastníkom konania. Zároveň vydanie tohto rozhodnutia oznámi Svetovej obchodnej organizácii a uverejní v Obchodnom vestníku.

(3) Proti rozhodnutiu o zastavení konania nemožno podať opravný prostriedok.

§ 15

Oznamovacia povinnosť pred uplatnením ochranných opatrení

(1) Ak ministerstvo v konaní zistí, že dovoz zvýšeného množstva dovážaného tovaru spôsobil vážnu ujmu alebo že hrozí spôsobiť vážnu ujmu domácemu výrobnému odvetviu, oznámi to účastníkom konania a Svetovej obchodnej organizácii. Toto oznámenie obsahuje

a) podrobný popis dovážaného tovaru (technické údaje, označenie, fyzikálne vlastnosti a použitie vrátane jeho označenia v nomenklatúre),

b) krajinu vývozu tovaru,2)

c) podrobný popis tuzemského tovaru (technické údaje, označenie, fyzikálne vlastnosti a použitie vrátane jeho označenia v nomenklatúre),

d) skutočnosti, ktoré preukazujú, že dovoz zvýšeného množstva dovážaného tovaru spôsobil vážnu ujmu alebo jej hrozbu domácemu výrobnému odvetviu, ktoré vyrába rovnaký alebo podobný tovar,

e) navrhované ochranné opatrenie, dátum začatia jeho uplatňovania, predpokladanú dobu jeho trvania a časový harmonogram postupnej liberalizácie,

f) ak ide o predĺženie ochranných opatrení (§ 22 ods. 2), aj dôkaz, ako prebieha v domácom výrobnom odvetví proces prispôsobovania sa podmienkam na trhu,

g) ak sa má uplatniť dočasné ochranné opatrenie, v oznámení sa uvedú aj skutočnosti jednoznačne preukazujúce nevyhnutnosť uplatnenia dočasného ochranného opatrenia vzhľadom na možnosť vzniku nenapraviteľnej alebo len ťažko napraviteľnej vážnej ujmy domácemu výrobnému odvetviu v prípade oneskoreného uplatnenia ochranného opatrenia; v takomto prípade sa zároveň uvedie aj sadzba zvýšeného dovozného cla, ktorým bude zaťažený dovážaný tovar, a dátum začatia a skončenia uplatňovania tohto dočasného ochranného opatrenia.

(2) Oznámenie podľa odseku 1 ministerstvo bezodkladne uverejní v Obchodnom vestníku.

(3) Ministerstvo v lehote, ktorú určí v oznámení podľa odseku 1, umožní dovozcom a vývozcom dovážaného tovaru a tuzemským výrobcom rovnakého alebo podobného tovaru a iným osobám, ktoré majú na výsledku konania oprávnený záujem, overiť si skutočnosti uvedené v oznámení podľa odseku 1 a konzultovať názory na navrhované ochranné opatrenie s cieľom zmierniť dopad nepriaznivých účinkov ochranného opatrenia na ich obchodné záujmy.

§ 16

Dočasné ochranné opatrenie

(1) Vo výnimočných prípadoch, ak ministerstvo po preskúmaní návrhu zistí, že oneskorenie uplatnenia ochranného opatrenia by mohlo spôsobiť domácemu výrobnému odvetviu nenapraviteľnú alebo len ťažko napraviteľnú vážnu ujmu, môže rozhodnúť o uplatnení dočasného ochranného opatrenia. Lehota na rozhodnutie o uplatnení dočasného ochranného opatrenia je do 60 dní odo dňa podania návrhu.

(2) Ak ministerstvo rozhodne o uplatnení dočasného ochranného opatrenia, začne zároveň šetrenie na uplatnenie ochranného opatrenia (§ 17).

(3) Dočasné ochranné opatrenie sa uplatní vo forme zvýšenej sadzby dovozného cla alebo určením cla, ak sa uskutočňoval dovoz tovaru bez cla (ďalej len „zvýšené dovozné clo“) na dovážaný tovar. Toto zvýšené dovozné clo je dovozca povinný zaplatiť pri prepustení tovaru do colného režimu voľný obeh.4) Ak dovozca zvýšené dovozné clo neuhradí, colnica tovar neprepustí do colného režimu voľný obeh.

(4) Suma získaná zaplatením zvýšeného dovozného cla nesmie byť vyššia ako predpokladaná výška vážnej ujmy, ktorú spôsobil alebo hrozí spôsobiť dovoz zvýšeného množstva dovážaného tovaru domácemu výrobnému odvetviu.

(5) Zvýšené dovozné clo vyberajú colné orgány. Zvýšené dovozné clo je príjmom štátneho rozpočtu.

(6) Dočasné ochranné opatrenie možno uložiť najdlhšie na dobu 200 dní nasledujúcich po sebe, najviac však do uloženia ochranných opatrení (§ 17).

(7) Ak sa preukáže počas uplatňovania dočasného ochranného opatrenia, že dovoz zvýšeného množstva dovážaného tovaru nespôsobil vážnu ujmu domácemu výrobnému odvetviu, ministerstvo rozhodnutím zruší dočasné ochranné opatrenie.

(8) Na základe rozhodnutia ministerstva podľa odseku 7 alebo podľa § 14 sumu zaplateného dočasne zvýšeného dovozného cla alebo jeho časť vráti dovozcovi ten colný orgán, ktorému bolo toto clo zaplatené, a to do 60 dní odo dňa doručenia uvedených rozhodnutí ministerstva účastníkom konania.

(9) Rozhodnutie o uplatnení dočasného ochranného opatrenia obsahuje

a) výrok,

b) odôvodnenie,

c) poučenie o opravnom prostriedku.

(10) Výrok rozhodnutia podľa odseku 9 obsahuje

a) ustanovenie právneho predpisu, na ktorého základe sa rozhodlo,

b) označenie navrhovateľa a označenie dovážaného tovaru vrátane nomenklatúry, na ktorý sa uplatňuje dočasné ochranné opatrenie,

c) sadzbu zvýšeného dovozného cla,

d) dátum začatia a skončenia dočasného ochranného opatrenia.

(11) V odôvodnení rozhodnutia ministerstvo uvedie, ktoré skutočnosti boli podkladom na rozhodnutie, a zdôvodní nevyhnutnosť uplatnenia dočasného opatrenia.

(12) Rozhodnutie o zrušení dočasného ochranného opatrenia obsahuje

a) výrok,

b) odôvodnenie,

c) poučenie o opravnom prostriedku.

(13) Výrok rozhodnutia podľa odseku 12 obsahuje

a) ustanovenie právneho predpisu, na ktorého základe sa vydáva,

b) číslo a dátum zrušovaného rozhodnutia o dočasnom ochrannom opatrení,

c) sadzbu dovozného cla po zrušení rozhodnutia o dočasnom ochrannom opatrení,

d) dátum účinnosti rozhodnutia o zrušení rozhodnutia o dočasnom ochrannom opatrení.

(14) V odôvodnení rozhodnutia ministerstvo uvedie, ktoré skutočnosti boli podkladom na rozhodnutie.

(15) Rozhodnutie o uplatnení dočasného ochranného opatrenia a rozhodnutie o zrušení dočasného ochranného opatrenia ministerstvo doručí účastníkom konania a Ministerstvu financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo financií“); oznámenie o vydaní týchto rozhodnutí ministerstvo súčasne zašle Svetovej obchodnej organizácii a uverejní ho aj v Obchodnom vestníku.

(16) Proti rozhodnutiu o uplatnení dočasného ochranného opatrenia môže účastník konania podať rozklad v lehote do 15 dní od jeho doručenia. Podaný rozklad nemá odkladný účinok.

(17) O rozklade rozhoduje minister na základe návrhu ním ustanovenej osobitnej komisie. Ak rozhodnutie ministerstva nie je v súlade s týmto zákonom, minister rozhodnutie zruší, inak rozhodnutie potvrdí.

(18) Proti rozhodnutiu o zrušení rozhodnutia o dočasnom ochrannom opatrení nie je prípustný opravný prostriedok.

§ 17

Ochranné opatrenie

(1) Ak ministerstvo na základe vykonaného šetrenia zistí, že došlo k dovozu zvýšeného množstva dovážaného tovaru a za takých podmienok, že to spôsobilo vážnu ujmu alebo hrozí spôsobiť vážnu ujmu domácemu výrobnému odvetviu, a ak bol dodržaný postup podľa tohto zákona, môže rozhodnúť o uplatnení ochranného opatrenia.

(2) Ochranné opatrenie sa uplatní

a) zavedením zvýšeného dovozného cla na dovážaný tovar alebo

b) určením povoleného ročného množstva dovážaného tovaru.

(3) Pri uplatnení ochranného opatrenia podľa odseku 2 písm. a) sa postupuje podľa § 16 ods. 3 až 5.

(4) Pri uplatnení ochranného opatrenia podľa odseku 2 písm. b) ministerstvo určí povolené ročné množstvo dovážaného tovaru tak, aby sa neznížilo ročné množstvo dovozu tovaru pod úroveň priemeru dovozu za posledné tri roky pred uplatnením ochranného opatrenia, ak sa jasne nepreukáže, že na zabránenie alebo na odstránenie vážnej ujmy spôsobenej domácemu výrobnému odvetviu je potrebná iná úroveň povoleného ročného množstva dovozu tovaru.

(5) Ochranné opatrenie sa neuplatní na dovoz tovaru pochádzajúceho z rozvojovej krajiny, ktorá je členom Svetovej obchodnej organizácie, pokiaľ podiel dovozu tohto tovaru z tejto krajiny nepresiahne 3 % z celkového objemu dovážaného tovaru do Slovenskej republiky, za predpokladu, že dovoz z rozvojových krajín s podielom nižším ako 3 % spolu nepredstavuje viac ako 9 % z celkového objemu dovážaného tovaru do Slovenskej republiky.

(6) Pri posudzovaní ochranných opatrení ministerstvo rozhodne o tom, ktorý druh ochranného opatrenia (odsek 2) sa v danom prípade uplatní ako najvhodnejší na zabránenie alebo na odstránenie vážnej ujmy a na uľahčenie prispôsobovania sa domáceho výrobného odvetvia podmienkam trhu.

(7) Ak ministerstvo povolené ročné množstvo dovážaného tovaru rozdelí na kvóty medzi dodávateľské krajiny, takéto rozdelenie vykoná na základe dohody so všetkými krajinami, ktoré majú podstatný dodávateľský záujem na dovoze tovaru do Slovenskej republiky.

(8) Ak nie je možné dohodnúť rozdelenie povoleného ročného množstva na kvóty podľa odseku 7, ministerstvo rozdelí povolené ročné množstvo na krajiny, ktoré majú podstatný dodávateľský záujem na dovážaní tovaru, podľa podielov alebo hodnoty ich dovozu tovaru na celkovom dovoze tovaru do Slovenskej republiky počas predchádzajúceho trojročného obdobia, pričom sa berú do úvahy aj okolnosti, ktoré mohli alebo môžu ovplyvniť obchod s dovážaným tovarom.

§ 18

Náležitosti rozhodnutia

(1) Rozhodnutie o uplatnení ochranného opatrenia musí mať vždy písomnú formu.

(2) Rozhodnutie o uplatnení ochranného opatrenia obsahuje

a) výrok,

b) odôvodnenie,

c) poučenie o opravnom prostriedku.

(3) Výrok rozhodnutia podľa odseku 2 obsahuje

a) ustanovenie právneho predpisu, na ktorého základe sa rozhodlo,

b) označenie navrhovateľa a označenie dovážaného tovaru,

c) označenie krajiny vývozu dovážaného tovaru,

d) sadzbu zvýšeného dovozného cla alebo výšku povoleného ročného množstva dovážaného tovaru a rozdelenie kvóty pre jednotlivé krajiny,

e) dobu, na ktorú sa ochranné opatrenie uplatňuje,

f) časový harmonogram postupnej liberalizácie ochranného opatrenia,

g) termín kontrolného preskúmania opodstatnenosti uplatňovania ochranného opatrenia.

(4) V odôvodnení rozhodnutia ministerstvo uvedie, ktoré skutočnosti boli podkladom na rozhodnutie, zdôvodnenie vážnej ujmy alebo jej hrozby domácemu výrobnému odvetviu a príčinnú súvislosť medzi touto vážnou ujmou a zvýšeným množstvom dovážaného tovaru.

(5) V rozhodnutí sa vždy uvedie aj dátum vydania rozhodnutia, meno, priezvisko a funkcia osoby konajúcej v mene ministerstva a jej podpis. Rozhodnutie sa opatrí odtlačkom úradnej pečiatky.

§ 19

Lehota na rozhodnutie

O uplatnení ochranných opatrení (§ 17) ministerstvo rozhodne do šiestich mesiacov, v zložitých prípadoch do deviatich mesiacov od začatia konania.

§ 20

Doručovanie rozhodnutia

Rozhodnutie o uplatnení ochranného opatrenia (§ 17) ministerstvo doručí účastníkom konania a ministerstvu financií; oznámenie o vydaní rozhodnutia o uplatnení ochranného opatrenia doručí aj Svetovej obchodnej organizácii a zároveň toto oznámenie uverejní v Obchodnom vestníku.

§ 21

Rozklad

(1) Proti rozhodnutiu ministerstva vydanom podľa § 17 môže účastník konania podať v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia rozklad. Podaný rozklad nemá odkladný účinok.

(2) O rozklade rozhoduje minister na základe návrhu ním ustanovenej osobitnej komisie. Ak rozhodnutie ministerstva nie je v súlade s týmto zákonom, minister rozhodnutie zruší, inak rozhodnutie potvrdí.

§ 22

Doba trvania ochranných opatrení a preskúmavanie opodstatnenosti ich ďalšieho uplatňovania

(1) Ochranné opatrenie ministerstvo bude uplatňovať len v rozsahu a počas obdobia, ktoré je nevyhnutné na zabránenie alebo na odstránenie vážnej ujmy spôsobenej domácemu výrobnému odvetviu a na uľahčenie jeho prispôsobenia sa podmienkam trhu. Obdobie uplatňovania ochranného opatrenia nepresiahne štyri roky, pokiaľ túto dobu ministerstvo nepredĺži.

(2) Ministerstvo rozhodne o predĺžení uplatňovania ochranného opatrenia len na základe vykonaného šetrenia a dokazovania podľa § 10 a 11, a to za predpokladu, že navrhovateľ poskytne ministerstvu dostatočné dôkazy, že ochranné opatrenie je aj naďalej nevyhnutné na zabránenie alebo na odstránenie vážnej ujmy domácemu výrobnému odvetviu, a keď navrhovateľ preukáže prispôsobovanie sa domáceho výrobného odvetvia podmienkam trhu.

(3) Celkové obdobie uplatňovania ochranného opatrenia nesmie byť dlhšie ako osem rokov. Do tejto doby trvania ochranného opatrenia sa započítava aj obdobie, počas ktorého sa uplatňovalo dočasné ochranné opatrenie.

(4) Ochranné opatrenie uplatňované po predĺžení pôvodne určenej doby platnosti nemôže obmedzovať dovoz tovaru viac, ako ho obmedzovalo predchádzajúce ochranné opatrenie pri skončení doby jeho platnosti.

(5) Ochranné opatrenie na dovoz dovážaného tovaru uplatňované po 1. januári 1995 možno opätovne uplatniť na ten istý tovar, ak od skončenia uplatňovania ochranného opatrenia uplynula doba rovnajúca sa dobe trvania ochranného opatrenia, najmenej však dva roky.

(6) Pri dodržaní podmienky uvedenej v odseku 3 môže ministerstvo opätovne rozhodnúť o uplatnení ochranného opatrenia na dovoz toho istého dovážaného tovaru, ak doba opätovne uplatneného ochranného opatrenia nepresiahne 180 dní, za predpokladu, že

a) uplynul najmenej jeden rok od uplatňovania ochranného opatrenia a

b) takéto ochranné opatrenie nebolo uplatnené na ten istý tovar viac ako dvakrát v päťročnom období, ktoré bezprostredne predchádza dňu opätovného uplatnenia nového ochranného opatrenia.

(7) Ak sa ochranné opatrenie uplatňuje po dobu dlhšiu ako jeden rok, ministerstvo pravidelne ročne preskúmava opodstatnenosť jeho uplatňovania s cieľom postupnej liberalizácie ochranného opatrenia s ohľadom na stav prispôsobovania sa domáceho výrobného odvetvia podmienkam trhu s predmetným tovarom. Ten, kto navrhol ochranné opatrenie, je povinný na požiadanie ministerstva predložiť informácie a dôkazy o stave prispôsobovania sa domáceho výrobného odvetvia podmienkam trhu.

(8) Ak sa ochranné opatrenie uplatňuje dlhšie ako tri roky, najneskôr v polovici dĺžky trvania ochranného opatrenia ministerstvo preskúma jeho účinky a podľa výsledkov preskúmania ponechá ochranné opatrenie v platnosti alebo určí postup liberalizácie dovozu tovaru, alebo rozhodnutie o uplatňovaní ochranného opatrenia zruší.

(9) Na konanie podľa odsekov 2 až 8 sa primerane vzťahujú § 17 až 21.

§ 23

Vykonanie rozhodnutí o ochranných opatreniach

(1) Právoplatné rozhodnutia o uplatnení zvýšeného dovozného cla podľa § 16 a § 17 ods. 2 písm. a) a ods. 3 a o predĺžení doby uplatňovania zvýšeného dovozného cla podľa § 22 ods. 2 ministerstvo predloží ministerstvu financií, ktoré zabezpečí vyberanie zvýšeného dovozného cla počas obdobia určeného v rozhodnutí ministerstva. Sadzbu zvýšeného dovozného cla na návrh ministerstva a ministerstva financií ustanoví vláda v Colnom sadzobníku.5)

(2) Právoplatné rozhodnutia, ktorými sa zrušilo alebo upravilo uplatňovanie zvýšeného dovozného cla uloženého podľa § 16, 17 a 22 ministerstvo predloží ministerstvu financií, ktoré zabezpečí vyberanie upraveného dovozného cla podľa rozhodnutia ministerstva. Sadzbu upraveného dovozného cla na návrh ministerstva a ministerstva financií ustanoví vláda v Colnom sadzobníku.5)

(3) Ministerstvo na základe rozhodnutia o určení povoleného ročného množstva dovážaného tovaru, rozhodnutia o predĺžení alebo o zrušení tohto ochranného opatrenia ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom povolené ročné množstvo dovážaného tovaru a kvóty dovozu pre jednotlivé dodávateľské krajiny.


TRETIA ČASŤ

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 24

Spoločné ustanovenie

(1) Na konanie podľa tohto zákona sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní6) s výnimkou ustanovení o doručovaní a počítaní lehôt.

(2) Rozhodnutia podľa tohto zákona sú preskúmateľné súdom podľa osobitného zákona.7)

§ 25

Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 1997.


Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 2 písm. d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1996 Z. z. Colný zákon.

2) § 23 ods. 2 a 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1996 Z. z.

3) § 21 ods. 5 a § 22 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1996 Z. z.

4) § 95 až 98 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1996 Z. z.

5) § 18 ods. 6 a § 21 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1996 Z. z.

6) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

7) Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov.