Zákon č. 213/1997 Z. z.Zákon o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby

Čiastka 95/1997
Platnosť od 01.08.1997
Účinnosť od 01.10.2020