Oznámenie č. 199/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Protokolu dopĺňajúceho Zmluvu medzi Československou socialistickou republikou a Holandským kráľovstvom o zamedzení dvojakého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmu a z majetku a Protokol k nej

Čiastka 90/1997
Platnosť od 23.07.1997
Redakčná poznámka

Protokol nadobudol platnosť 19. decembra 1996 na základe článku 6.