Rozhodnutie č. 198/1997 Z. z.Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí

Čiastka 90/1997
Platnosť od 23.07.1997

198

ROZHODNUTIE

predsedu Národnej rady Slovenskej republiky

z 2. júla 1997

o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí

Na vykonanie nových volieb do orgánov samosprávy obcí

a) vyhlasujem

podľa § 48 a § 51 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov nové voľby do orgánov samosprávy v obciach Slovenskej republiky uvedených v prílohe č. 1 tohto rozhodnutia;

b) určujem

podľa § 26 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. deň konania nových volieb uvedených pod písmenom a) tohto rozhodnutia na sobotu 8. novembra 1997;

c) schvaľujem

lehoty na nové voľby, ako sú uvedené v prílohe č. 2 tohto rozhodnutia.

Ivan Gašparovič v. r.

Príloha č. 1

k rozhodnutiu predsedu Národnej rady

Slovenskej republiky č. 198/1997 Z. z.

ZOZNAM OBCÍ

v Slovenskej republike, v ktorých sa majú konať nové voľby do orgánov samosprávy obcí 8. novembra 1997

Kraj Okres Obec Volí sa
TRNAVSKÝ KRAJ Trnava Kátlovce starosta 
TRENČIANSKY KRAJ Trenčín Dolná Poruba starosta 
NITRIANSKY KRAJ Levice Čaka starosta 
BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ Revúca Držkovce starosta 
Rimavská Sobota Lipovec starosta 
PREŠOVSKÝ KRAJ Bardejov Hrabské starosta 
  Chmeľová starosta
Snina Jalová  poslanec
Svidník Korejovce  poslanec
KOŠICKÝ KRAJ Gelnica Smolník  poslanci

Príloha č. 2

k rozhodnutiu predsedu Národnej rady

Slovenskej republiky č. 198/1997 Z. z.

LEHOTY

na nové voľby do orgánov samosprávy obcí 8. novembra 1997

Lehota § - ods. Úloha Zabezpečí Termín
65 dní 9 - 3 Pri voľbách do obecného zastupiteľstva obec 4. 9. 1997
    určenie volebných obvodov a počtu   
    poslancov, ktorí sa majú zvoliť   
65 dní 9 - 3 Zverejnenie orgánov samosprávy obcí, obec 4. 9. 1997
    ktoré sa majú zvoliť v nových voľbách   
40 dní 16 - 3 Podanie kandidátnych listín a návrhov politické strany 29. 9. 1997
  21 - 1, 2 nezávislých kandidátov a nezávislí 
      kandidáti 
40 dní 14 - 1 Delegovanie členov do miestnej volebnej politické strany 29. 9. 1997
    komisie   
40 dní 10 - 2 Určenie a zverejnenie volebných okrskov starosta obce 29. 9. 1997
    a volebných miestností   
37 dní 14 - 3 Prvé zasadanie miestnej volebnej predseda miestnej 2. 10. 1997
    komisie volebnej komisie 
30 dní 17 - 3 Zaregistrovanie kandidátov na poslancov miestna volebná 9. 10. 1997
  22 - 2 obecného zastupiteľstva a na starostu obce komisia 
30 dní 7 Vyloženie zoznamov voličov obec 9. 10. 1997
25 dní 30 - 1 Začiatok volebnej agitácie politické strany 14. 10. 1997
20 dní 15 - 1 Delegovanie členov politické strany 19. 10. 1997
    do okrskovej volebnej komisie   
20 dní 18 a 23 Vyhlásenie kandidatúry a zadanie miestna volebná 19. 10. 1997
    hlasovacích lístkov do tlače komisia 
15 dní 27 Informovanie voličov obec 24. 10. 1997
    o čase a mieste konania volieb   
13 dní 15 - 3 Prvé zasadanie predseda 26. 10. 1997
    okrskovej volebnej komisie okrskovej volebnej 
      komisie 
48 hodín 30 - 4 Skončenie volebnej agitácie politické strany 6. 11. 1997
  26 - 1 Volebný deň okrsková volebná 8. 11. 1997
      komisia