Vyhláška č. 197/1997 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o dovoznej prirážke

(v znení č. 339/1997 Z. z., 82/1998 Z. z.)

Čiastka 89/1997
Platnosť od 21.07.1997 do30.09.1998
Účinnosť od 01.04.1998 do30.09.1998
Zrušený 295/1998 Z. z.