Oznámenie č. 195/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzatvorení Stredoeurópskej dohody o voľnom obchode medzi Českou republikou, Maďarskou republikou, Poľskou republikou a Slovenskou republikou

Čiastka 88/1997
Platnosť od 17.07.1997
Účinnosť od 19.05.2006
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 1. júla 1994 na základe článku 40 ods. 3. Dohoda o prístupe Bulharskej republiky k Stredoeurópskej dohode o voľnom obchode, podpísaná 17. júla 1998 v Sofii, sa na základe článku 12 ods. 3 predbežne vykonáva od 1. januára 1999 (oznámenie č. 202...