Vyhláška č. 188/1997 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o spôsobe úhrady príspevkov do fondov Exportno-importnej banky Slovenskej republiky

Čiastka 85/1997
Platnosť od 04.07.1997
Účinnosť od 04.07.1997 do30.09.2019
Zrušený 80/1997 Z. z.
Redakčná poznámka

Zákon č. 281/2019 Z. z. vložil do zákona č. 80/1997 Z. z. nový § 42e, ktorý je zrušovacím ustanovením pre vyhlášku č. 188/1997 Z. z.