Vyhláška č. 188/1997 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o spôsobe úhrady príspevkov do fondov Exportno-importnej banky Slovenskej republiky

Čiastka 85/1997
Platnosť od 04.07.1997
Účinnosť od 04.07.1997

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
04.07.1997 Aktuálne znenie