Oznámenie č. 184/1997 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o kapitálovej primeranosti bánk

Čiastka 82/1997
Platnosť od 30.06.1997 do30.03.2000
Zrušený 96/2000 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

184

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 15 a § 24 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov a § 19 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska

opatrenie zo 16. mája 1997 č. 5 o kapitálovej primeranosti bánk.

Týmto opatrením sa ustanovuje minimálny pomer kapitálu k rizikovo váženým aktívam banky, ktorý zabezpečí schopnosť banky kryť z vlastných zdrojov straty vyplývajúce z úverového rizika, ktoré znáša pri svojom podnikaní.

Týmto opatrením sa zrušuje opatrenie Národnej banky Slovenska z 31. januára 1994 č. 2 o kapitálovej primeranosti bánk (oznámenie Národnej banky Slovenska č. 27/1994 Z. z.) v znení opatrenia Národnej banky Slovenska z 24. novembra 1995 č. 10 (oznámenie Národnej banky Slovenska č. 298/1995 Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 14/1997 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných jednotkách Národnej banky Slovenska.