Oznámenie č. 184/1997 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o kapitálovej primeranosti bánk

Čiastka 82/1997
Platnosť od 30.06.1997 do30.03.2000
Zrušený 96/2000 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Pôvodný predpis

30.06.1997