Nariadenie vlády č. 183/1997 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje percento zvýšenia porovnateľného zárobku na posudzovanie podstatného poklesu zárobku v období od 1. júla 1997 do 30. júna 1998

Čiastka 82/1997
Platnosť od 30.06.1997
Účinnosť od 01.07.1997

OBSAH

183

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 24. júna 1997,

ktorým sa ustanovuje percento zvýšenia porovnateľného zárobku na posudzovanie podstatného poklesu zárobku v období od 1. júla 1997 do 30. júna 1998

Vláda Slovenskej republiky podľa § 37 ods. 7 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 308/1995 Z. z. nariaďuje:


§ 1

Porovnateľný zárobok na posudzovanie podstatného poklesu zárobku v období od 1. júla 1997 do 30. júna 1998 sa zvyšuje o 36 % za posledný rok výplaty čiastočného invalidného dôchodku a v prípade, že bezprostredne pred priznaním tohto dôchodku občan poberal invalidný dôchodok, aj za dobu výplaty tohto invalidného dôchodku, ak bol čiastočný invalidný dôchodok vymeraný z rovnakého priemerného mesačného zárobku ako invalidný dôchodok.


§ 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. júla 1997.


Vladimír Mečiar v. r.