Oznámenie č. 176/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výmeru, ktorým sa určujú zmeny maximálnych cien výrobkov v zdravotníctve – 18. dodatok k výmeru Ministerstva financií Slovenskej republiky č. Z-1/1996

Čiastka 79/1997
Platnosť od 26.06.1997
Redakčná poznámka

Výmer nadobúda záväznosť 1. augusta 1997.