Oznámenie č. 175/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výmeru, ktorým sa určujú maximálne ceny nových výrobkov v zdravotníctve – 17. dodatok k výmeru Ministerstva financií Slovenskej republiky č. Z-1/1996

Čiastka 79/1997
Platnosť od 26.06.1997
Redakčná poznámka

Výmer nadobúda záväznosť 1. júla 1997.

Pôvodný predpis

26.06.1997