Oznámenie č. 170/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Tureckej republiky o spolupráci v boji proti medzinárodnému terorizmu, nezákonnému obchodovaniu s drogami a inej organizovanej trestnej činnosti

Čiastka 78/1997
Platnosť od 25.06.1997
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť dňom výmeny diplomatických nót, t. j. 4. septembra 1996, na základe článku 10 ods. 1.