Oznámenie č. 17/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výnosu o spôsobe zisťovania a preukazovania platobnej schopnosti poisťovne

Čiastka 7/1997
Platnosť od 28.01.1997
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.