Oznámenie č. 162/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody o spolupráci v oblasti telesnej výchovy a športu medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Národným inštitútom športov, telesnej výchovy a rekreácie Kubánskej republiky

Čiastka 74/1997
Platnosť od 13.06.1997
Redakčná poznámka

V súlade s článkom 8 ods. 1 dohoda nadobudla platnosť dňom podpisu, t. j. 8. marca 1997.

Pôvodný predpis

13.06.1997