Zákon č. 153/1997 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky zákonník

Čiastka 70/1997
Platnosť od 05.06.1997
Účinnosť od 20.06.1997

OBSAH