Oznámenie č. 14/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o železničnej doprave cez štátne hranice

Čiastka 6/1997
Platnosť od 15.01.1997
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť tridsiatym dňom odo dňa, v ktorom sa doručila neskoršia diplomatická nóta, t. j. 20. apríla 1996, na základe článku 18 ods. 1.