Oznámenie č. 126/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Štátu Izrael o spolupráci v oblasti karantény rastlín a ochrany rastlín

Čiastka 59/1997
Platnosť od 08.05.1997 do30.04.2004
Zrušený 118/2004 Z. z.
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 17. januára 1997 na základe článku 17 ods. 1.