Nariadenie vlády č. 121/1997 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. o platových pomeroch zamestnancov v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch v znení neskorších predpisov a nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 250/1992 Zb. o platových pomeroch príslušníkov Zboru požiarnej ochrany Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

(v znení č. r1/c63/1997 Z. z.)

Čiastka 56/1997
Platnosť od 30.04.1997 do31.03.2002
Účinnosť od 01.07.1997 do31.03.2002
Zrušený 313/2001 Z. z.
Redakčná poznámka

s výnimkou čl. I § 7a, 7c a príloh č. 2 až 4 a čl. II príloh č. 7 a 8, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 1997

121

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 30. apríla 1997,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. o platových pomeroch zamestnancov v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch v znení neskorších predpisov a nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 250/1992 Zb. o platových pomeroch príslušníkov Zboru požiarnej ochrany Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 23 písm. a), b) a e) zákona č. 143/1992 Zb. o plate a odmene za pracovnú pohotovosť v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 260/1995 Z. z. nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. o platových pomeroch zamestnancov v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 636/1992 Zb., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 72/1993 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 169/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 66/1994 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 279/1994 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 193/1996 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 3a ods. 1 písmene b) sa na konci pripájajú tieto slová: „a § 5 ods. 4“.

2. V § 7 ods. 1 posledná veta znie:

„To neplatí pre zamestnanca podľa § 7a, 7b, 7c a 7d.“.

3. V § 7 ods. 3 posledná veta znie:

„Rovnako sa postupuje u zamestnancov v služobnom pomere, ktorým výkon podnikateľskej činnosti neumožňujú osobitné predpisy,9a) vrátane zamestnancov v služobnom pomere, ktorí majú určený tarifný plat podľa § 7a, 7b alebo § 7d.“.

4. § 7a znie:

㤠7a

(1) Zamestnancovi, ktorý vykonáva úkony priamo spojené so zdravotnou starostlivosťou9b) v štátnom zdravotníckom zariadení, ktoré je finančným vzťahom napojené na rozpočtovú kapitolu zriaďovateľa, patrí tarifný plat vo výške platovej tarify určenej pre platovú triedu a platový stupeň, do ktorých je zaradený. Platové tarify sú uvedené v prílohe č. 2b.

(2) Zamestnávateľ zamestnanca uvedeného v odseku 1 môže postupovať podľa § 7 ods. 2, 5 a 7 a u zamestnanca, ktorý je v služobnom pomere, aj podľa § 7 ods. 3. Ustanovenie § 7 ods. 8 týmto nie je dotknuté.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 9b) znie:

9b) § 54 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.“.

5. Za § 7a sa vkladajú § 7b, 7c a 7d, ktoré znejú:

㤠7b

(1) Zamestnancovi, ktorý vykonáva úkony priamo spojené so zdravotnou starostlivosťou9b) v štátnom zdravotníckom zariadení, ktoré je finančným vzťahom napojené na poisťovňu zriadenú na vykonávanie zdravotného poistenia,9c) patrí tarifný plat vo výške platovej tarify určenej pre platovú triedu a platový stupeň, do ktorých je zaradený. Platové tarify sú uvedené v prílohe č. 2c.

(2) Zamestnávateľ zamestnanca uvedeného v odseku 1 môže postupovať podľa § 7 ods. 2, 5 a 7 a u zamestnanca, ktorý je v služobnom pomere, aj podľa § 7 ods. 3. Ustanovenie § 7 ods. 8 týmto nie je dotknuté.

§ 7c

(1) Zamestnancovi, ktorý zabezpečuje poskytovanie zdravotnej starostlivosti9d) v ústave sociálnej starostlivosti, detskom domove a zariadení opatrovateľskej služby pre ťažko zdravotne postihnutých občanov a starých občanov,9e) ktoré sú finančným vzťahom napojené na rozpočtovú kapitolu zriaďovateľa, patrí tarifný plat vo výške platovej tarify určenej pre platovú triedu a platový stupeň, do ktorých je zaradený. Platové tarify sú uvedené v prílohe č. 2b.

(2) Za zabezpečovanie poskytovania zdravotnej starostlivosti v zariadeniach podľa odseku 1 na účely tohto nariadenia sa považujú odborné práce a činnosti zamerané na zabezpečenie včasného zistenia zmeny zdravotného stavu občana, ktorému sa poskytuje starostlivosť v týchto zariadeniach, a ďalšie činnosti vykonávané zamestnancom, ktorý získal vzdelanie podľa osobitného predpisu9b) a ktorý sa priamo podieľa na výkone týchto činností.

(3) Zamestnávateľ zamestnanca uvedeného v odsekoch 1 a 2 môže postupovať podľa § 7 ods. 2, 5 a 7. Ustanovenie § 7 ods. 8 týmto nie je dotknuté.

§ 7d

(1) Zamestnancovi, ktorý zabezpečuje výchovnú starostlivosť detí v predškolskom zariadení,9f) vyučuje a vychováva deti a mládež alebo dospelých na základnej škole, na strednej škole alebo na špeciálnej škole alebo vykonáva obdobnú činnosť podľa osobitných predpisov 9g) alebo ktorý pôsobí na vysokej škole ako učiteľ9h) (ďalej len „pedagóg“), patrí tarifný plat vo výške platovej tarify určenej pre platovú triedu a platový stupeň, do ktorých je zaradený. Platové tarify sú uvedené v prílohe č. 2d.

(2) Pre zamestnancov uvedených v odseku 1, u ktorých zamestnávateľ pri zaradení do platovej triedy postupuje podľa § 5 ods. 9, platia tieto platové tarify:

platová trieda Sk mesačne
1. 2970
2. 3140
3. 3410
4. 3740
5. 4130
6. 4540.

(3) Zamestnávateľ zamestnanca uvedeného v odseku 1 môže postupovať podľa § 7 ods. 2, 5 a 7 a u zamestnanca, ktorý je v služobnom pomere, aj podľa § 7 ods. 3. Ustanovenie § 7 ods. 8 týmto nie je dotknuté.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 9c) až 9h) znejú:

9c) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov.

9d) § 74a a § 87 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov.

9e) § 27 ods. 1 a 2 písm. e) zákona Slovenskej národnej rady č. 543/1990 Zb. o štátnej správe sociálneho zabezpečenia v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z.

9f) § 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z. o školských zariadeniach a § 12 vyhlášky Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky č. 353/1994 Z. z. o predškolských zariadeniach.

9g) § 50 ods. 1 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení zákona č. 171/1990 Zb. a § 6 ods. 2 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov.

9h) § 27 ods. 1 zákona č. 172/1990 Zb. o vysokých školách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 324/1996 Z. z.“.

6. V § 9 odsek 14 znie:

(14) Zamestnancovi, ktorý vykonáva zdravotnícku alebo výchovno-vzdelávaciu činnosť a je v sústavnom každodennom osobnom styku s osobami v liečebni pre dlhodobo chorých, v odbornom liečebnom ústave pre zdravotne postihnutých a na oddeleniach so zvýšeným psychiatrickým dohľadom, patrí príplatok vo výške 300 až 1 000 Sk mesačne.“.

7. V § 9 sa za odsek 22 vkladajú nové odseky 23, 24 a 25, ktoré znejú:

(23) Zamestnancovi, ktorý vykonáva výchovno-vzdelávaciu činnosť alebo zabezpečuje poskytovanie zdravotnej starostlivosti a je v sústavnom každodennom osobnom styku s osobami na oddelení ležiacich alebo na oddelení so zvýšeným psychiatrickým dohľadom v ústave sociálnej starostlivosti, detskom domove alebo v zariadení opatrovateľskej služby pre ťažko zdravotne postihnutých občanov a starých občanov, patrí príplatok vo výške 300 až 1 000 Sk mesačne.

(24) Zamestnancovi, ktorý vykonáva štátny odborný dozor v civilnom letectve, patrí príplatok vo výške 200 až 1 500 Sk mesačne, u inšpektora riadenia letovej prevádzky vo výške 200 až 3 000 Sk mesačne, u letového inšpektora a leteckého technika, ktorí sa zúčastňujú na skúšobných letoch, vo výške 200 až 4 000 Sk mesačne a 0,10 až 1,50 Sk za každý nalietaný kilometer; toto ustanovenie platí len pre zamestnancov civilného letectva.

(25) Príslušným nadriadeným ústredným orgánom podľa odsekov 9 až 11 a 15 vo vzťahu ku krajskému úradu, okresnému úradu a nimi zriadenej rozpočtovej alebo príspevkovej organizácii sa rozumie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a príslušný ústredný orgán štátnej správy, do ktorého pôsobnosti patria úseky štátnej správy vykonávanej týmito úradmi alebo činnosti vykonávané rozpočtovou alebo príspevkovou organizáciou zriadenou týmito úradmi na plnenie úloh ustanovených podľa osobitných predpisov.“.

Doterajšie odseky 23 a 24 sa označujú ako odseky 26 a 27.

8. V novooznačenom odseku 27 sa slová „2 až 22“ nahrádzajú slovami „2 až 24“.

9. V § 11 ods. 3 sa za slová „umeleckého zamestnanca“ vkladajú slová „alebo vrcholového športovca“.

10. V prílohe č. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 636/1992 Zb., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 72/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 66/1994 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 193/1996 Z. z. sa vykonajú doplnky uvedené v prílohe č. 1 tohto nariadenia.

11. Príloha č. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 636/1992 Zb., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 72/1993 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 279/1994 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 193/1996 Z. z. sa nahrádza prílohou č. 2 tohto nariadenia.

12. Príloha č. 2a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 193/1996 Z. z. sa nahrádza prílohou č. 3 tohto nariadenia.

13. Príloha č. 2b nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 193/1996 Z. z. sa nahrádza prílohou č. 4 tohto nariadenia.

14. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 636/1992 Zb., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 72/1993 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 169/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 66/1994 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 279/1994 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 193/1996 Z. z. sa dopĺňa prílohou č. 2c, ktorá je obsiahnutá v prílohe č. 5 tohto nariadenia, a prílohou č. 2d, ktorá je obsiahnutá v prílohe č. 6 tohto nariadenia.

Čl. II

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 250/1992 Zb. o platových pomeroch príslušníkov Zboru požiarnej ochrany Slovenskej republiky v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 637/1992 Zb., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 73/1993 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 279/1994 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 193/1996 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 3a ods. 1 písmene b) sa na konci pripájajú tieto slová: „a § 5 ods. 4“.

2. V § 7 odseku 1 sa na konci pripája veta, ktorá znie:

„To neplatí pre príslušníka podľa § 7a.“.

3. Za § 7 sa vkladá § 7a, ktorý znie:

㤠7a

(1) Príslušníkovi, ktorý vyučuje a vychováva mládež a dospelých na strednej škole požiarnej ochrany,6a) patrí tarifný plat vo výške platovej tarify určenej pre platovú triedu a platový stupeň, do ktorých je zaradený. Platové tarify sú uvedené v prílohe č. 2b.

(2) Pre príslušníkov uvedených v odseku 1, u ktorých zamestnávateľ pri zaradení do platovej triedy postupuje podľa § 5 ods. 8, platia tieto platové tarify:

platová trieda Sk mesačne
1. 2970
2. 3140
3. 3410
4. 3740
5. 4130
6. 4540.".

Poznámka pod čiarou k odkazu 6a) znie:

6a) § 50 ods. 1 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení zákona č. 171/1990 Zb.“.

4. V § 10 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

(5) Príslušným nadriadeným ústredným orgánom podľa odseku 3 vo vzťahu ku krajskému úradu, okresnému úradu a nimi zriadenej rozpočtovej alebo príspevkovej organizácii je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.“.

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 6.

5. V § 10 odsek 6 znie:

(6) Výšku osobitného príplatku v rámci rozpätia ustanoveného v odsekoch 2 až 4 určí zamestnávateľ.“.

6. Príloha č. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 250/1992 Zb. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 637/1992 Zb., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 73/1993 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 279/1994 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 193/1996 Z. z. sa nahrádza prílohou č. 7 tohto nariadenia.

7. Príloha č. 2a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 250/1992 Zb. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 193/1996 Z. z. sa nahrádza prílohou č. 8 tohto nariadenia.

8. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 250/1992 Zb. o platových pomeroch príslušníkov Zboru požiarnej ochrany Slovenskej republiky v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 637/1992 Zb., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 73/1993 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 279/1994 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 193/1996 Z. z. sa dopĺňa prílohou č. 2b, ktorá je obsiahnutá v prílohe č. 9 tohto nariadenia.

Čl. III

Na zamestnancov uvedených v čl. I § 7b sa nevzťahuje § 3a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 193/1996 Z. z.


Čl. IV

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. mája 1997 s výnimkou čl. I § 7a, 7c a príloh č. 2 až 4 a čl. II príloh č. 7 a 8, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 1997.


Vladimír Mečiar v. r.


Príloha č. 1 nariadenia vlády č. 121/1997 Z. z.

Príloha č. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 636/1992 Zb., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 72/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 66/1994 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 193/1996 Z. z.

Doplnok katalógu pracovných činností

Časť C. Zdravotníctvo a sociálne zabezpečenie sa dopĺňa takto:

1. 6. platová trieda sa dopĺňa príkladom pracovnej činnosti 6.19., ktorý znie:

„6.19. Zabezpečovanie poskytovania zdravotnej starostlivosti v zariadeniach sociálnej starostlivosti, realizácia individuálneho adaptačného a opatrovateľského plánu z pohľadu zachovania a udržania zdravia a poskytnutia úkonov nahrádzajúcich sebaobsluhu vrátane organizácie a prípravy preventívnych prehliadok, odborných vyšetrení a vedenie predpísanej dokumentácie.“.

2. 7. platová trieda sa dopĺňa príkladom pracovnej činnosti 7.33., ktorý znie:

„7.33. Samostatné zabezpečovanie poskytovania zdravotnej starostlivosti na oddeleniach ležiacich alebo oddeleniach so zvýšeným psychiatrickým dohľadom v ústavoch sociálnej starostlivosti, detských domovoch a v zariadeniach opatrovateľskej služby pre ťažko zdravotne postihnutých občanov a starých občanov a koordinácia prác s organizáciami a orgánmi poskytujúcimi zdravotnú starostlivosť.“.

3. 10. platová trieda sa dopĺňa príkladom pracovnej činnosti 10.11., ktorý znie:

„10.11. Zabezpečovanie poskytovania zdravotnej starostlivosti v zariadeniach sociálnej starostlivosti v záujme vytvorenia biopsychosociálnej integrity telesne, duševne, mentálne, zmyslovo alebo inak závažne postihnutého občana lekárom po získaní I. špecializácie.“.

Príloha č. 2 nariadenia vlády č. 121/1997 Z. z.

Príloha č. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. v znení neskorších predpisov

Stupnica platových taríf zamestnancov v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch
(Sk mesačne)

Plat. stupeň Počet rokov praxe Stupnica platových taríf podlá platových tried a platových stupňov
Platová trieda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 do 3 2900 3040 3300 3620 3990 4400 4850 5400 5960 6600 7290 8070
2 do 6 2970 3 170 3450 3780 4 170 4590 5060 5640 6240 6890 7620 8430
3 do 9 3050 3300 3600 3940 4350 4780 5260 5870 6500 7 190 7940 8790
4 do 12 3 170 3440 3 750 4 110 4530 4980 5480 6 110 6760 7480 8270 9 150
5 do 15 3290 3 580 3900 4270 4710 5 180 5700 6350 7030 7 770 8590 9 510
6 do 18 3410 3 710 4050 4430 4880 5370 5910 6590 7290 8060 8920 9860
7 do 21 3540 3840 4200 4590 5060 5570 6 130 6840 7560 8360 9240 10220
8 do 24 3660 3970 4350 4750 5230 5760 6350 7080 7830 8650 9560 10580
9 do 27 3780 4 110 4490 4910 5410 5960 6560 7320 8090 8950 9890 10940
10 nad 27 3900 4240 4630 5070 5580 6 160 6770 7560 8350 9 240 10210 11 300

Príloha č. 3 nariadenia vlády č. 121/1997 Z. z.

Príloha č. 2a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 193/1996 Z. z.

Stupnica platových taríf zamestnancov, ktorí sú špičkovými odborníkmi
(Sk mesačne)

Plat. stupeň Počet rokov praxe Stupnica platových taríf podlá platových tried a platových stupňov
Platová trieda
7 8 9 10 11 12
5 nad 12 do 15 6960 8280 9820 10870 12 010 13290
6 do 18 7220 8600 10 190 11270 12470 13790
7 do 21 7480 8910 10560 11680 12930 14290
8 do 24 7 740 9220 10930 12090 13380 14790
9 do 27 8000 9540 11 300 12500 13830 15290
10 nad 27 8260 9850 11 670 12900 14280 15790

Príloha č. 4 nariadenia vlády č. 121/1997 Z. z.

Príloha č. 2b nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 193/1996 Z. z.

Stupnica platových taríf zamestnancov v štátnych zdravotníckych zariadeniach a zamestnancov v zariadeniach sociálnej starostlivosti, ktoré sú finančným vzťahom napojené na rozpočtovú kapitolu zriaďovateľa (§ 7a a 7c)
(Sk mesačne)

Plat. stupeň Počet rokov praxe Stupnica platových taríf podlá platových tried a platových stupňov
Platová trieda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 do 3 2970 3210 3490 3960 4370 4810 5290 6000 7080 7840 8650 9 570
2 do 6 3090 3350 3640 4 130 4560 5020 5530 6270 7400 8 180 9040 10000
3 do 9 3220 3490 3800 4310 4760 5230 5770 6530 7720 8530 9430 10430
4 do 12 3340 3630 3960 4490 4950 5440 6000 6790 8030 8880 9810 10860
5 do 15 3470 3 770 4 110 4670 5 140 5660 6230 7060 8340 9230 10200 11 280
6 do 18 3600 3910 4270 4850 5340 5870 6460 7330 8650 9 580 10590 11 710
7 do 21 3730 4060 4430 5030 5530 6090 6700 7600 8970 9920 10970 12 140
8 do 24 3860 4200 4590 5200 5720 6300 6940 7870 9280 10270 11 360 12 560
9 do 27 3990 4340 4 740 5380 5910 6520 7 170 8 140 9600 10620 11 740 12990
10 nad 27 4 130 4480 4900 5550 6 100 6730 7400 8400 9910 10960 12 120 13 420

Príloha č. 5 nariadenia vlády č. 121/1997 Z. z.

Príloha č. 2c nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 193/1996 Z. z.

Stupnica platových taríf zamestnancov v štátnych zdravotníckych zariadeniach, ktoré sú finančným vzťahom napojené na poisťovňu zriadenú na vykonávanie zdravotného poistenia (§ 7b)
(Sk mesačne)

Plat. stupeň Počet rokov praxe Stupnica platových taríf podlá platových tried a platových stupňov
Platová trieda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 do 3 3270 3 510 3810 4560 5020 5530 6090 7060 8980 9800 10800 12000
2 do 6 3400 3650 3990 4760 5240 5780 6360 7370 9370 10260 11 310 12 560
3 do 9 3530 3810 4 160 4960 5460 6020 6620 7670 9760 10710 11 820 13 110
4 do 12 3660 3970 4330 5 170 5690 6270 6900 7980 10 150 11 170 12330 13670
5 do 15 3800 4 130 4500 5370 5920 6510 7 170 8310 10540 11 620 12840 14220
6 do 18 3940 4280 4670 5570 6 140 6750 7440 8610 10930 12080 13360 14 780
7 do 21 4060 4440 4850 5780 6370 7010 7 720 8940 11 320 12 530 13870 15330
8 do 24 4210 4590 5020 5980 6580 7250 7990 9250 11 710 12990 14380 15890
9 do 27 4350 4750 5 190 6 180 6810 7500 8250 9570 12 100 13 440 14890 16440
10 nad 27 4500 4910 5350 6380 7020 7750 8520 9860 12 500 13900 15400 17000

Príloha č. 6 nariadenia vlády č. 121/1997 Z. z.

Príloha č. 2d nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb.

Stupnica platových taríf pedagogických zamestnancov (§ 7d)
(Sk mesačne)

Plat. stupeň Počet rokov praxe Stupnica platových taríf podlá platových tried a platových stupňov
Platová trieda
7 8 9 10 11 12
1 do 3 5010 5530 6 110 6770 7470 8270
2 do 6 5230 5780 6390 7070 7810 8640
3 do 9 5450 6020 6660 7370 8 140 9010
4 do 12 5670 6260 6930 7670 8470 9380
5 do 15 5890 6510 7200 7960 8800 9750
6 do 18 6 110 6750 7470 8260 9 140 10 110
7 do 21 6340 7000 7 740 8560 9470 10480
8 do 24 6560 7240 8020 8860 9800 10850
9 do 27 6780 7490 8290 9 160 10 130 11 220
10 nad 27 7000 7730 8560 9460 10460 11 580

Príloha č. 7 nariadenia vlády č. 121/1997 Z. z.

Príloha č. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 250/1992 Zb. v znení neskorších predpisov

Stupnica platových taríf príslušníkov Zboru požiarnej ochrany Slovenskej republiky
(Sk mesačne)

Plat. stupeň Počet rokov praxe Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov
Platová trieda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 do 3 2900 3040 3300 3620 3990 4400 4850 5400 5960 6600 7290 8070
2 do 6 2970 3 170 3450 3 780 4 170 4590 5060 5640 6240 6890 7620 8430
3 do 9 3050 3300 3600 3940 4350 4780 5260 5870 6500 7 190 7940 8790
4 do 12 3 170 3440 3 750 4 110 4530 4980 5480 6 110 6760 7480 8270 9 150
5 do 15 3290 3580 3900 4270 4710 5 180 5700 6350 7030 7 770 8590 9 510
6 do 18 3410 3710 4050 4430 4880 5370 5910 6590 7290 8060 8920 9860
7 do 21 3540 3840 4200 4590 5060 5570 6 130 6840 7560 8360 9 240 10220
8 do 24 3660 3970 4350 4750 5230 5760 6350 7080 7830 8650 9 560 10580
9 do 27 3780 4 110 4490 4910 5410 5960 6560 7320 8090 8950 9890 10940
10 nad 27 3900 4240 4630 5070 5580 6 160 6770 7560 8350 9 240 10210 11 300

Príloha č. 8 nariadenia vlády č. 121/1997 Z. z.

Príloha č. 2a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 250/1992 Zb. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 193/1996 Z. z.

Stupnica platových taríf príslušníkov Zboru požiarnej ochrany, ktorí sú špičkovými odborníkmi
(Sk mesačne)

Plat. stupeň Počet rokov praxe Stupnica platových taríf podlá platových tried a platových stupňov
Platová trieda
7 8 9 10 11 12
5 nad 12 do 15 6960 8280 9820 10870 12 010 13290
6 do 18 7220 8600 10 190 11 270 12 470 13 790
7 do 21 7480 8910 10560 11 680 12930 14290
8 do 24 7 740 9220 10930 12090 13380 14 790
9 do 27 8000 9540 11 300 12500 13830 15290
10 nad 27 8260 9850 11 670 12900 14280 15790

Príloha č. 9 nariadenia vlády č. 121/1997 Z. z.

Príloha č. 2b nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 250/1992 Zb.

Stupnica platových taríf pedagogických zamestnancov Zboru požiarnej ochrany (§ 7a)
(Sk mesačne)

Plat. stupeň Počet rokov praxe Stupnica platových taríf podlá platových tried a platových stupňov
Platová trieda
7 8 9 10 11 12
1 do 3 5010 5530 6 110 6770 7470 8270
2 do 6 5230 5780 6390 7070 7810 8640
3 do 9 5450 6020 6660 7370 8 140 9010
4 do 12 5670 6260 6930 7670 8470 9380
5 do 15 5890 6510 7200 7960 8800 9750
6 do 18 6 110 6750 7470 8260 9 140 10 110
7 do 21 6340 7000 7 740 8560 9470 10480
8 do 24 6560 7240 8020 8860 9800 10850
9 do 27 6780 7490 8290 9 160 10 130 11 220
10 nad 27 7000 7730 8560 9460 10460 11 580