Oznámenie č. 12/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dodatkového protokolu k Európskemu dohovoru o vzájomnej pomoci v trestných veciach z 20. apríla 1959

Čiastka 5/1997
Platnosť od 15.01.1997
Redakčná poznámka

Dodatkový protokol nadobudol platnosť 12. apríla 1982 na základe článku 5 ods. 2. Vo vzťahu k Slovenskej republike nadobudol platnosť 22. decembra 1996 na základe článku 5 ods. 3.