Oznámenie č. 119/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výmeru, ktorým sa určujú zmeny maximálnych cien výrobkov v zdravotníctve – 14. dodatok k výmeru Ministerstva financií Slovenskej republiky č. Z-1/1996

Čiastka 55/1997
Platnosť od 30.04.1997
Redakčná poznámka

Výmer nadobúda záväznosť 1. mája 1997.

Pôvodný predpis

30.04.1997