Nariadenie vlády č. 105/1997 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 181/1996 Z. z. o programoch rozvoja bývania

Čiastka 47/1997
Platnosť od 11.04.1997 do30.04.2000
Účinnosť od 15.04.1997 do30.04.2000
Zrušený 137/2000 Z. z.

OBSAH

105

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 1. apríla 1997,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 181/1996 Z. z. o programoch rozvoja bývania

Vláda Slovenskej republiky podľa § 15 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 124/1996 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/1997 Z. z. (ďalej len „zákon“) nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 181/1996 Z. z. o programoch rozvoja bývania sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 sa písmeno a) dopĺňa bodom 6, ktorý znie:

6. program pre občanov s nízkymi príjmami,“.

2. § 2 sa dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

e) program uplatňovania tradičných architektonických a urbanistických prvkov.“.

3. V § 3 odsek 1 znie:

(1) Do programu pre mladých občanov možno zaradiť len žiadosť o podporu na uskutočnenie stavby bytu podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona, ktorú predložil žiadateľ o podporu (ďalej len „žiadateľ“) uvedený v § 7 písm. a) zákona, ktorý v deň podania žiadosti nedosiahol 35 rokov veku. Keď je žiadateľom jeden z manželov, uvedenú podmienku veku musí spĺňať aspoň jeden z manželov.“.

4. V § 3 sa za odsek 4 vkladajú nové odseky 5, 6 a 7, ktoré znejú:

(5) Do programu pre občanov s nízkymi príjmami možno zaradiť len žiadosť o podporu na uskutočnenie stavby bytu podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona, ktorú predložil žiadateľ uvedený v § 7 písm. a) zákona, ak čistý mesačný príjem na občana alebo osoby, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne podľa osobitného predpisu,4a) neprevyšuje dvaapolnásobok sumy potrebnej na zabezpečenie výživy a ostatných základných osobných potrieb a na zabezpečenie nevyhnutných nákladov na domácnosť, vypočítanej podľa osobitného predpisu.4b)

(6) Za čistý príjem na účely tohto nariadenia sa považuje

a) príjem fyzickej osoby, ktorý je predmetom dane z príjmov podľa osobitného predpisu,4c) po odpočítaní

1. poistného na povinné zdravotné poistenie, na nemocenské poistenie a dôchodkové zabezpečenie,

2. príspevku na poistenie v nezamestnanosti,

3. preddavku na daň alebo dane z príjmu fyzických osôb,

b) príjem, ktorý je oslobodený od dane z príjmov fyzických osôb podľa osobitného predpisu,4d) ktorým je

1. príjem poskytovaný formou dávok z nemocenského poistenia okrem podpory pri narodení dieťaťa a pohrebného alebo z dôchodkového zabezpečenia okrem zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť a ďalších dávok poskytovaných dôchodcom podľa osobitného predpisu,4e) alebo z prostriedkov Národného úradu práce,

2. príjem prijatý v rámci plnenia vyživovacej povinnosti podľa zákona o rodine,

3. štátne dávky upravené osobitným predpisom,4f)

4. sociálne dávky podľa zákona o niektorých služobných pomeroch vojakov a dávky súvisiace so skončením služobného pomeru príslušníkov ozbrojených bezpečnostných zborov s výnimkou jednorazových dávok,

5. plnenie plynúce zo zdrojov Organizácie Spojených národov, poskytované príslušníkom ozbrojených síl, ktorí pôsobia v rámci mierových síl Organizácie Spojených národov, vojenských misií a iných medzinárodných organizácií,4g)

6. časť platu zamestnancov zahraničnej služby v cudzej mene.

(7) Čistý mesačný príjem podľa odseku 6 sa vypočíta ako jedna dvanástina z príjmu za predchádzajúci kalendárny rok.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 4a), 4b), 4c), 4d), 4e), 4f) a 4g) znejú:

4a) § 4 zákona č. 463/1991 Zb. o životnom minime.

4b) § 3 ods. 2 a 3 zákona č. 463/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

4c) § 6 až 10 zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov.

4d) § 4, § 6 ods. 8 a § 10 ods. 2 zákona č. 286/1992 Zb.

4e) § 7 písm. c) zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov.

4f) Zákon č. 382/1990 Zb. o rodičovskom príspevku v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 100/1988 Zb. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 50/1973 Zb. o pestúnskej starostlivosti v znení neskorších predpisov.

4g) § 2 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 3/1993 Z. z. o zriadení Armády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.“.

Doterajšie odseky 5 až 8 sa označujú ako odseky 8 až 11.

5. V § 4 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

(2) Úver na uskutočnenie stavby bytu podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona možno poskytnúť žiadateľovi zaradenému do programu podľa

a) § 3 ods. 1 a 3 na obdobie 30 rokov s úrokovou sadzbou 3 % do výšky 80 % obstarávacích nákladov stavby, najviac však 500 000 Sk,

b) § 3 ods. 5 na obdobie 30 rokov s úrokovou sadzbou 1 % do výšky 80 % obstarávacích nákladov stavby, najviac však 500 000 Sk.“.

Doterajšie odseky 2 až 6 sa označujú ako odseky 3 až 7.

6. V § 4 ods. 4 sa suma „350 Sk“ nahrádza sumou „1 000 Sk“.

7. V § 4 ods. 5 sa slová „vo výške 40 %“ nahrádzajú slovami „vo výške 60 %“ a suma „640 Sk“ sa nahrádza sumou „1 500 Sk“.

8. V § 5 ods. 1 sa za slová „podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona“ vkladajú slová „alebo na uskutočnenie stavebnej úpravy bytu podľa § 5 ods. 1 písm. d) zákona“.

9. V § 5 ods. 2 sa slová „§ 9 ods. 1 písm. d)“ nahrádzajú slovami „§ 9 ods.1 písm. e)“.

10. V § 5 ods. 3 sa za slová „§ 4 ods. 1 písm. a)“ vkladajú slová „a ods. 2“.

11. V § 6 ods. 1 sa slová „§ 9 ods. 1 písm. f)“ nahrádzajú slovami „§ 9 ods. 1 písm. g)“.

12. V § 6 ods. 1 písm. a) sa slová „vo výške 40 % obstarávacích nákladov stavby, najviac však 5 000 Sk na 1 m2 podlahovej plochy bytu,“ nahrádzajú slovami „najviac vo výške 500 000 Sk,“.

13. V § 6 ods. 1 písm. b) sa slová „vo výške 40 % obstarávacích nákladov stavby, najviac však 3 000 Sk na 1 m2 podlahovej plochy bytu,“ nahrádzajú slovami „najviac vo výške 4 500 Sk na 1 m2 podlahovej plochy ubytovne,“.

14. V § 6 ods. 2 sa slová „vo výške 6 %“ nahrádzajú slovami „vo výške 2 %“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. apríla 1997.


Vladimír Mečiar v. r.