Oznámenie č. 10/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dodatkového protokolu k Európskemu dohovoru o vydávaní z 13. decembra 1957

Čiastka 3/1997
Platnosť od 15.01.1997
Redakčná poznámka

Dodatkový protokol nadobudol platnosť 20. augusta 1979 na základe článku 3 ods. 2 a vo vzťahu k Slovenskej republike nadobudol platnosť 22. decembra 1996 na základe článku 3 ods. 3.

Pôvodný predpis

15.01.1997