Zákon č. 1/1997 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 124/1996 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania

Čiastka 1/1997
Platnosť od 08.01.1997 do31.12.2003
Účinnosť od 08.01.1997 do31.12.2003
Zrušený 607/2003 Z. z.