Vyhláška č. 96/1996 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky o zbraniach a strelive

Čiastka 35/1996
Platnosť od 04.04.1996 do31.12.2003
Účinnosť od 01.05.1996 do31.12.2003
Zrušený 555/2003 Z. z.