Nariadenie vlády č. 92/1996 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vykonáva zákon č. 309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami (zákon o ovzduší) v znení neskorších predpisov

(v znení č. 473/2000 Z. z.)

Čiastka 32/1996
Platnosť od 31.03.1996 do31.08.2002
Účinnosť od 01.01.2001 do31.08.2002
Zrušený 478/2002 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2001 - 31.08.2002 473/2000 Z. z.
01.04.1996 - 31.12.2000

Pôvodný predpis

31.03.1996