Zákon č. 90/1996 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o minimálnej mzde

Čiastka 31/1996
Platnosť od 31.03.1996 do31.01.2008
Účinnosť od 01.04.1996 do31.12.1997
Zrušený 663/2007 Z. z.

90

ZÁKON

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 21. marca 1996

o minimálnej mzde

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


§ 1

Rozsah platnosti

Tento zákon upravuje poskytovanie minimálnej mzdy zamestnancom v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu (ďalej len „zamestnanec“).

Výška minimálnej mzdy

§ 2

(1) Výška minimálnej mzdy je

a) za každú hodinu odpracovanú zamestnancom 14,60 Sk,

b) za mesiac 2 700 Sk pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou,

c) 75 % súm uvedených v písmenách a) a b), ak ide o zamestnanca, ktorý je požívateľom čiastočného invalidného dôchodku, a o mladistvého zamestnanca staršieho ako 16 rokov,

d) 50 % súm uvedených v písmenách a) a b), ak ide o zamestnanca, ktorý je požívateľom invalidného dôchodku, invalidného zamestnanca mladšieho ako 18 rokov a o zamestnanca mladšieho ako 16 rokov.

(2) Výška minimálnej mzdy uvedená v odseku 1 písm. a) je určená pre týždenný pracovný čas 42 a 1/2 hodiny; pri skrátení ustanoveného týždenného pracovného času1) sa výška minimálnej mzdy úmerne upraví.

(3) Zamestnancovi odmeňovanému mesačnou mzdou, ktorý má dojednaný alebo povolený kratší týždenný pracovný čas2) alebo neodpracoval v mesiaci všetky pracovné dni, patrí minimálna mzda vo výške zodpovedajúcej odpracovanému času.

§ 3

(1) Ak mzda3) zamestnanca nedosiahne v kalendárnom mesiaci výšku minimálnej mzdy, zamestnávateľ poskytne zamestnancovi doplatok, ktorý predstavuje rozdiel medzi dosiahnutou mzdou a výškou minimálnej mzdy podľa § 2.

(2) Zamestnancovi, ktorého mzda je splatná za dlhšie ako mesačné obdobie, sa doplatok poskytuje ako preddavok4) a zúčtuje sa pri výplate uvedenej mzdy alebo jej časti za obdobie predchádzajúce dňu tejto výplaty. Obdobie predchádzajúce dňu tejto výplaty, prípadne bližšie podmienky zúčtovania doplatku dohodne zamestnávateľ v kolektívnej zmluve alebo upraví vo vnútornom predpise vydanom po prerokovaní s príslušným odborovým orgánom; u členov družstiev, ak podľa stanov podmienkou členstva je aj pracovný vzťah, možno takú úpravu vykonať uznesením členskej schôdze.

Spoločné a záverečné ustanovenia

§ 4

U domáckych zamestnancov sa na účely tohto zákona považuje za odpracovanú hodinu odvedená hodina práce podľa normy spotreby práce ustanovenej zamestnávateľom.5)

§ 5

Do mzdy podľa § 3 ods. 1 sa nezahŕňa mzda za prácu nadčas.6)

§ 6

V kolektívnej zmluve možno dohodnúť vyššiu minimálnu mzdu, ako ustanovuje tento zákon.


§ 7

Zrušujú sa:

1. § 111 ods. 3 druhá veta Zákonníka práce.

2. § 4 ods. 4 tretia a štvrtá veta zákona č. 1/1992 Zb. o mzde, odmene za pracovnú pohotovosť a o priemernom zárobku.

3. Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 53/1992 Zb. o minimálnej mzde v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 645/1992 Zb. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 248/1993 Z. z.

§ 8

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 1996.


Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 83 ods. 3 až 5 Zákonníka práce.

2) § 86 Zákonníka práce.

3) Napríklad § 111 ods. 2 Zákonníka práce, § 4 ods. 2 zákona č. 1/1992 Zb. o mzde, odmene za pracovnú pohotovosť a o priemernom zárobku v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 52/1996 Z. z., § 3 ods. 2 zákona č. 143/1992 Zb. o plate a odmene za pracovnú pohotovosť v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch.

4) Napríklad § 121 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce, § 12 ods. 1 písm. b) zákona č. 1/1992 Zb., § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 143/1992 Zb.

5) § 114 Zákonníka práce.§ 16 zákona č. 1/1992 Zb.

6) Napríklad § 5 zákona č. 1/1992 Zb. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 52/1996 Z. z., § 10 zákona č. 143/1992 Zb. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 260/1995 Z. z.