Vyhláška č. 88/1996 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o cenách špeciálnej techniky

Čiastka 30/1996
Platnosť od 30.03.1996
Účinnosť od 01.04.1996 do31.12.2019 (za 3 mesiace)