Nariadenie vlády č. 84/1996 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 43/1992 Zb. o ustanovení minimálnych mzdových taríf a mzdového zvýhodnenia za prácu v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí a za prácu v noci v znení neskorších predpisov

Čiastka 30/1996
Platnosť od 30.03.1996 do31.03.2002
Účinnosť od 01.04.1996 do31.03.2002
Zrušený 311/2001 Z. z.

OBSAH