Oznámenie č. 81/1996 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú podmienky na obchodovanie s peňažnými prostriedkami v cudzej mene vykonávané bankami na vnútornom devízovom trhu

Čiastka 28/1996
Platnosť od 26.03.1996 do28.10.1998
Zrušený 325/1998 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. apríla 1996.

81

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 29 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska a podľa § 13 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

opatrenie z 18. marca 1996 č. 2, ktorým sa ustanovujú podmienky na obchodovanie s peňažnými prostriedkami v cudzej mene vykonávané bankami na vnútornom devízovom trhu.

Týmto opatrením sa ustanovujú podmienky na obchodovanie bánk s peňažnými prostriedkami v cudzej mene na vnútornom devízovom trhu. Opatrenie sa vzťahuje na banky so sídlom v tuzemsku alebo na pobočky zahraničných bánk, ktoré sú v rozsahu určenom v povolení na výkon bankových činností oprávnené obchodovať s devízovými hodnotami.

Týmto opatrením sa zrušuje opatrenie Štátnej banky česko-slovenskej z 24. augusta 1992, ktorým sa ustanovujú podmienky pre obchod s devízovými prostriedkami vykonávaný bankami na vnútornom devízovom trhu (registrované v čiastke 88/1992 Zb.).

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. apríla 1996.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 7/1996 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných jednotkách Národnej banky Slovenska.