Oznámenie č. 80/1996 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou o zamedzení dvojakého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku

Čiastka 28/1996
Platnosť od 26.03.1996
Redakčná poznámka

Zmluva nadobudla platnosť výmenou diplomatických nót, t. j. 21. decembra 1995, na základe článku 28.