Oznámenie č. 76/1996 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bieloruskej republiky o vzájomných bezvízových cestách občanov

Čiastka 26/1996
Platnosť od 20.03.1996 do31.12.2000
Zrušený 25/2001 Z. z.
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť výmenou diplomatických nót, t. j. 17. januára 1996, na základe článku 12.

76

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 20. septembra 1995 bola v Minsku podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bieloruskej republiky o vzájomných bezvízových cestách občanov.

Dohoda nadobudla platnosť výmenou diplomatických nót, t. j. 17. januára 1996, na základe článku 12.

Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody vo vzťahu medzi zmluvnými stranami stráca platnosť Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o podmienkach vzájomných ciest občanov oboch štátov, podpísaná v Prahe 17. decembra 1981 (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 92/1982 Zb.), a Protokol k tejto dohode zo 17. decembra 1981.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bieloruskej republiky
o vzájomných bezvízových cestách občanov

Vláda Slovenskej republiky a vláda Bieloruskej republiky (ďalej len „zmluvné strany“),

potvrdzujúc svoju oddanosť princípom Záverečného aktu Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe a Parížskej charty pre novú Európu,

riadiac sa želaním rozvíjať priateľské vzťahy medzi obidvoma štátmi,

dohodli sa takto:

Článok 1

(1) Občania štátu jednej zmluvnej strany, ktorí sú držiteľmi platných cestovných dokladov uvedených v prílohe tejto dohody, môžu vstupovať na územie štátu druhej zmluvnej strany, vycestovať z neho, zdržiavať sa na ňom počas 30 dní a cestovať tranzitom cez jeho územie bez víza.

(2) Ustanovenie odseku 1 sa vzťahuje aj na maloleté deti, ktoré cestujú s platnými cestovnými dokladmi uvedenými v prílohe tejto dohody alebo sú zapísané v platnom cestovnom doklade rodičov; v prípade občanov Bieloruskej republiky sa vzťahuje aj na maloleté deti zapísané v platných cestovných dokladoch osôb, ktoré ich sprevádzajú.

(3) Príslušné orgány štátov zmluvných strán môžu v odôvodnených prípadoch a na základe žiadosti predĺžiť dobu bezvízového pobytu.

Článok 2

Občania štátu jednej zmluvnej strany, ktorí vstupujú na územie štátu druhej zmluvnej strany na dobu dlhšiu ako 30 dní alebo s cieľom vykonávať pracovnú činnosť alebo získať trvalý pobyt, musia mať vízum tohto štátu.

Článok 3

(1) Občania štátu jednej zmluvnej strany, ktorí sú držiteľmi platných diplomatických alebo služobných pasov a ktorí sú členmi diplomatického zboru alebo konzulárneho zboru alebo medzinárodných organizácií so sídlom na území štátu druhej zmluvnej strany, môžu vstupovať na územie tohto štátu, vycestovať z neho a zdržiavať sa na ňom bez víz počas celej doby akreditácie alebo práce v medzinárodnej organizácii.

(2) Rodinní príslušníci osôb uvedených v odseku 1 tohto článku, ktorí sú držiteľmi platných diplomatických alebo služobných pasov, môžu vstupovať na územie štátu druhej zmluvnej strany, vycestovať z neho a zdržiavať sa na ňom bez víza počas doby uvedenej v odseku 1.

Článok 4

Vstup občanov štátu jednej zmluvnej strany na územie štátu druhej zmluvnej strany a ich vycestovanie z územia tohto štátu sa uskutočňujú cez hraničné priechody určené na medzinárodný styk.

Článok 5

Zmluvné strany sa zaväzujú čo najskôr bezodkladne informovať diplomatickou cestou o zmenách platných podmienok týkajúcich sa vstupu na územie svojho štátu, ako aj pobytu, tranzitu a vycestovania z neho.

Článok 6

Občania štátu jednej zmluvnej strany sú povinní počas pobytu na území štátu druhej zmluvnej strany dodržiavať jeho právny poriadok.

Článok 7

(1) Táto dohoda neobmedzuje právo zmluvnej strany odmietnuť vstup alebo zakázať pobyt na území svojho štátu občanom štátu druhej zmluvnej strany v záujme bezpečnosti štátu, ochrany verejného poriadku a zdravia obyvateľov, ako aj občanom, ktorí nemajú dostatočné prostriedky na zabezpečenie svojho pobytu.

(2) Každá zo zmluvných strán bude bez formalít prijímať na územie svojho štátu občanov svojho štátu.

Článok 8

Občania štátu jednej zmluvnej strany, ktorí prišli o platný cestovný doklad uvedený v prílohe tejto dohody v dôsledku straty, živelnej pohromy alebo krádeže na území štátu druhej zmluvnej strany, vycestujú z tohto územia bez víza na základe cestovného dokladu vydaného zastupiteľským úradom alebo konzulárnym úradom svojho štátu.

Článok 9

Zmluvné strany môžu z dôvodov bezpečnosti štátu, ochrany verejného poriadku alebo zdravia obyvateľov, ako aj z iných dôvodov čiastočne alebo úplne pozastaviť vykonávanie tejto dohody s výnimkou prípadu uvedeného v článku 7 odseku 2. O zavedení a zrušení takých opatrení sa zmluvné strany budú diplomatickou cestou čo najskôr informovať.

Článok 10

(1) Zmluvné strany si diplomatickou cestou vymenia vzory platných cestovných dokladov uvedených v prílohe tejto dohody, a to najneskôr 30 dní pred nadobudnutím jej platnosti.

(2) V prípade zmien platných cestovných dokladov uvedených v prílohe tejto dohody alebo zavedenia nových cestovných dokladov sa zmluvné strany diplomatickou cestou budú o tom čo najskôr informovať a poskytnú si vzory zmenených alebo nových cestovných dokladov s informáciou o možnostiach ich použitia najneskôr 30 dní pred ich zavedením.

Článok 11

Túto dohodu možno zmeniť a doplniť po vzájomnom súhlase zmluvných strán.

Článok 12

Táto dohoda nadobúda platnosť tridsiatym dňom odo dňa výmeny nót o tom, že každá zmluvná strana splnila vnútroštátne podmienky nevyhnutné na nadobudnutie jej platnosti.

Článok 13

Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody vo vzťahu medzi zmluvnými stranami stráca platnosť Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o podmienkach vzájomných ciest občanov oboch štátov, podpísaná v Prahe 17. decembra 1981, a Protokol k tejto dohode zo 17. decembra 1981.

Článok 14

Táto dohoda sa uzaviera na neurčitú dobu. Každá zo zmluvných strán môže dohodu vypovedať diplomatickou cestou písomným oznámením druhej zmluvnej strane. Platnosť dohody sa skončí tridsiatym dňom odo dňa doručenia písomného oznámenia druhou zmluvnou stranou.

Dané v Minsku 20. septembra 1995 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom a bieloruskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Juraj Schenk v. r.

Za vládu

Bieloruskej republiky:

Vladimir Leonovič Seňko v. r.

Příloha 01

Príloha

k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bieloruskej republiky o vzájomných bezvízových cestách občanov

Platnými cestovnými dokladmi podľa tejto dohody sú

1. pre občanov Slovenskej republiky

diplomatický pas,

služobný pas,

cestovný pas,

námornícka knižka,

cestovný preukaz;

2. pre občanov Bieloruskej republiky

diplomatický pas,

služobný pas,

pas občana Bieloruskej republiky s vyznačením povolenia na cesty do zahraničia,

cestovný pas Zväzu sovietskych socialistických republík s vyznačením občianstva Bieloruskej republiky a s vyznačením povolenia na cesty do zahraničia,

potvrdenie o totožnosti námorníka,

osvedčenie na návrat do Bieloruskej republiky.