Vyhláška č. 75/1996 Z. z.Vyhláška Úradu bezpečnosti práce Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 25/1984 Zb. na zaistenie bezpečnosti práce v nízkotlakových kotolniach

Čiastka 26/1996
Platnosť od 20.03.1996
Účinnosť od 01.04.1996