Vyhláška č. 74/1996 Z. z.Vyhláška Úradu bezpečnosti práce Slovenskej republiky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti tlakových, zdvíhacích, elektrických a plynových technických zariadení a o odbornej spôsobilosti

Čiastka 26/1996
Platnosť od 20.03.1996 do31.12.2002
Účinnosť od 01.04.1996 do31.12.2002
Zrušený 718/2002 Z. z.