Oznámenie č. 7/1996 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa

Čiastka 1/1996
Platnosť od 05.01.1996

7

OZNÁMENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že v súlade s ustanovením § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní a § 2 vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 49/1991 Zb. o ukladaní kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa, sprostredkovateľoch a rozhodcoch a o ďalšej úprave konania bola na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky od 23. novembra 1995 do 18. decembra 1995 uložená kolektívna zmluva vyššieho stupňa a dodatky ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa:

1. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre odvetvie lesného hospodárstva Slovenskej republiky (príspevkové organizácie) uzavretá 30. mája 1995 medzi Združením zamestnávateľov lesného hospodárstva v Slovenskej republike

a

Odborovým zväzom pracovníkov drevárskeho, nábytkárskeho, papierenského priemyslu, lesného a vodného hospodárstva na Slovensku.

2. Dodatok č. 2 zo dňa 21. novembra 1995 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 1994–1996 uzavretej 31. marca 1994 medzi Zväzom bánk a poisťovní

a

Odborovým zväzom pracovníkov peňažníctva a poisťovníctva.

3. Dodatok č. 1 zo dňa 13. decembra 1995 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 1994–1996 uzavretej 16. marca 1994 medzi Odborovým zväzom Spoje, Slovenským odborovým zväzom pôšt a telekomunikácií

a

Zväzom zamestnávateľov pôšt, telekomunikácií a rádiokomunikácií Slovenskej republiky.